Subsidieregeling Regionaal partnerschap voor water en bodem

De agrarische sector staat de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van water en bodem. Klimaatverandering en bodemdaling vragen inspanningen voor voldoende schoon water en een duurzame bedrijfsvoering. In deze veranderende wereld wil het waterschap handvatten bieden aan boeren om samen te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer.

Bent u agrariër en ziet u kansen om de waterkwaliteit te verbeteren of de bodemdaling te vertragen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de regeling.
De regeling is in nauw overleg met de agrarische collectieven, LTO, NFO en waterschap Amstel Gooi en Vecht tot stand gekomen.
Op deze pagina leest u er alles over.

Een mobiele drinkbak voor koeien: een voorbeeld van het verbeteren van de waterkwaliteit om vertrapping van de oever tegen te gaan.

Welke initiatieven komen in aanmerking?

Dat is heel divers. Voorbeelden van initiatieven zijn:

  • maatregelen tegen erfafspoeling,
  • precisiebemesting,
  • natuurvriendelijke oevers,
  • bodemdaling remmende maatregelen, enzovoort.

Bekijk alle maatregelen.

Stimuleringsregeling Regionaal Partnerschap voor Water en Bodem

Update 16 augustus 2019

De Regeling voor 2019 is per 1 mei 2019 open gesteld. Inmiddels is het beschikbare subsidiebudget voor waterkwaliteitsmaatregelen volledig aangevraagd. Dat is inclusief het bedrag van € 100.000,- dat de provincie Utrecht beschikbaar heeft gesteld.
Voor bodemremmende maatregelen is nog subsidie beschikbaar. U kunt een subsidieaanvraag indienen, via het aanvraagformulier op deze pagina, onder het kopje 'Meer informatie'.

Houd u er rekening mee dat:

  • u een aanvraag doet als een samenwerkingsverband van minimaal twee agrariërs.
  • de beoordelingsvolgorde wordt bepaald door de volgorde van binnenkomst. Op de dag van overtekening wordt deze volgorde bepaald door middel van een loting.

Subsidie: voor wie?

U kunt subsidie krijgen voor activiteiten in het landelijk gebied die een positief effect hebben op de waterkwaliteit en de bodem.

Ook activiteiten die het tempo van de veenbodemdaling vertragen, komen in aanmerking.

U kunt bij uw subsidieaanvraag advies krijgen van een zogeheten watermakelaar. De gevens van de watermakelaars vindt u in de blauwe kolom.

Lees meer in de regeling (pdf, 253 kB)

Folder Subsidie voor water en bodem

Subsidiebijdrage

De subsidie bedraagt maximaal € 5.000,- per maatregel, met een maximum van € 10.000,- per deelnemende agrariër, bij stapeling van meerdere waterkwaliteitsmaatregelen. Per subsidieronde kunt u maximaal € 5.000,- aanvragen.

Voor bodemdalingremmende maatregelen in veenweidegebieden is er maximaal € 30.000,- per deelnemende agrariër beschikbaar.

Twee specifieke maatregelen, de aanschaf van een mobiele drinkbak, of een veegmachine, hebben een afwijkend maximaal subsidiebedrag.

Meer informatie

Subsidieplafond

De provincie Utrecht ondersteunt de subsidieregeling en geeft deze een impuls, met een bedrag van 100.000,-. Hiermee komt het totale subsidiebudget voor 2019 op € 310.000,-.
Er is €100.000 beschikbaar voor maatregelen die de bodemdaling in het veenweidegebied remmen. Voor waterkwaliteitsmaatregelen is een bedrag van €210.000 beschikbaar.

Onderwaterdrainage: komt uw perceel in aanmerking

Draineerrmachine web klein

Terugblik 1e subsidieronde 2018

veegmachine