Inspraak en inloopmiddag ontwerp-projectplan verbreding Gooyerwetering/ Driebergse Meer

Gepubliceerd op 20 januari 2015

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil de Gooyerwetering / Driebergse Meer tussen Amerongen en Driebergen-Rijsenburg verbreden, om de wateroverlast in het gebied dat hierop afwatert op te lossen. De verbreding wordt opgeknipt in deelgebieden. Het ontwerp-projectplan voor het eerste deelgebied, van de Amerongerweg in Leersum tot de Bovenwijkerweg in Langbroek, ligt vanaf 22 januari 2015 ter inzage. Op woensdag 4 februari 2015 is er een inloopmiddag. De verbreding is alleen mogelijk als er bomen worden gekapt.

Inloopmiddag

Op woensdag 4 februari 2015 organiseert het waterschap van 15.00 tot 18.00 uur een inloopmiddag in Dorpshuis De Toekomst, Prinsenplein 3, Langbroek. Dan kunt u het ontwerp-projectplan inzien, vragen stellen en een zienswijze indienen. Er zijn medewerkers van het waterschap aanwezig om u daarbij te helpen.

Waarom verbreden/verdiepen?

In het gebied dat afwatert op de Gooyerwetering is vooral overlast tijdens langdurige natte perioden en piekbuien. Dan kan het overtollige water niet snel genoeg weg, omdat de Gooyerwetering te smal en te ondiep is. Hierdoor stijgt het waterpeil en de waterstand blijft lang hoog. Door de watergang op plaatsen breder en/of dieper te maken, kan overtollig water sneller afgevoerd worden en ontstaan er betere doorvoermogelijkheden van het water. Delen van de Gooyerwetering zijn zo krap dat het niet mogelijk is om het kwel- en regenwater uit het gebied goed te benutten. Hierdoor wordt in een droge periode water uit een deel van de Gooyerwetering afgevoerd, terwijl dit water gebruikt had kunnen worden in een deel waar de waterstand te laag is. Deze maatregelen komen voort uit het watergebiedsplan Langbroekerwetering. Dit plan is in 2008 vastgesteld.

Uitwerking deelgebied 1

De Gooyerwetering (en Driebergse Meer) zijn 14,8 kilometer lang. Verbreding is nodig over een lengte van 6 kilometer. Het waterschap kiest ervoor om alle grondeigenaren persoonlijk te informeren. Om de tijd tussen deze gesprekken en de uitvoering niet te lang te laten zijn, is het project opgeknipt in vijf deelprojecten. In het eerste deelgebied wordt ruim twee kilometer watergang verbreed en/of verdiept, worden duikers in toegangsdammen vergroot en wordt een stuw vervangen. Per deelgebied stelt het waterschap een projectplan met de maatregelen op. Voor het eerste deelgebied is het ontwerp-projectplan nu klaar.

Inspraakprocedure

Het ontwerp-projectplan ligt van 22 januari 2015 tot en met 4 maart 2015 ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode een zienswijze indienen. U kunt dit plan inzien bij het hoofdkantoor van het waterschap in Houten, de gemeentehuizen van Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug en online via www.hdsr.nl/gooyerwetering. Daar kunt u een reactieformulier downloaden. U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen en richten aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten.

Bomenkap voor verbreding

Om de verbreding te realiseren, moeten 86 bomen op particuliere grond worden gekapt in deelgebied 1. Deze staan direct langs de watergang op de te vergraven strook grond. Het waterschap vraagt een Omgevingsvergunning aan voor alle werkzaamheden in deelgebied 1. De kap van bomen maakt hier deel van uit. Ook kan de Boswet van toepassing zijn. Het waterschap overlegt met de provincie of de te kappen bomen gecompenseerd moeten worden. Verder verplaatst of herplant het waterschap bomen, als de eigenaar hierom vraagt.

Meer informatie

Voor vragen over het ontwerp-projectplan kunt u contact opnemen met Arjan Koerhuis van het waterschap, e-mail: koerhuis.aj@hdsr.nl, tel: (030) 634 58 37.


Zie ook