Geurproblematiek rioolzuivering Utrecht

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle maatregelen die we genomen hebben en een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden. Ook leest u hoe we geur meten en monitoren.

Melding doen

Alle meldingen van geuroverlast worden in behandeling genomen door de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht. U kunt de melding telefonisch doen via 0800 – 0225510 (dag en nacht bereikbaar) of het milieuklachtenformulier op de website van de RUD Utrecht invullen.

Meten van geur(hinder)

We meten en monitoren geur en geurhinder op verschillende manieren.

 • Elke week laten we de geuruitstoot meten; we vergelijken de waarden met monsters die maandelijks genomen worden.
 • Maandelijks laten we monsters nemen van de vrijgekomen lucht uit de filters. Deze monsters worden getest door een professioneel geurpanel in een laboratorium.
 • Elke week bepaalt een onafhankelijk ingenieursbureau, of de geuruitstoot voldoet aan de eisen die in de vergunning worden gesteld. De metingen worden gedaan volgens een door de vergunningverlener vastgesteld protocol, waarbij gemeten wordt bij de bron. De gemeten waarden worden ingevoerd in een daarvoor vastgesteld model. Er wordt gekeken, of de vastgestelde contouren voor geuroverlast niet worden overschreden.

Monitoren van geur(hinder)

We meten en monitoren geur en geurhinder op verschillende manieren.

Dit gebeurt door middel van een geurpanel dat sinds eind april 2020 actief is. Het geurpanel wordt geleid door een geurwaarnemer. De volgende activiteiten worden gedaan:

 • Dagelijks doet een geurwaarnemer of ‘snuffelaar’ een controleronde over het terrein van de rwzi. De geurwaarnemer is een medewerker van een onafhankelijk adviesbureau, Buro Blauw, gespecialiseerd in luchtkwaliteitsonderzoek en geurhinder.
 • In het geurpanel zitten 15 tot 20 bewoners die in de buurt van de rwzi wonen. Zij beschikken over het telefoonnummer van de waarnemer. Zodra een lid van het geurpanel geuroverlast meldt, komt de waarnemer ter plaatse om de geur te bevestigen.

De geurpanelleden worden uitgenodigd op de zuivering voor een wandeling langs de geurbronnen. Hiermee kan worden bepaald welke geurbron zij ook thuis ruiken. Dit geeft ons waardevolle informatie voor het nemen van maatregelen die geuroverlast moeten voorkomen.

Waaruit bestaat de geurbehandelingsinstallatie?

De geurbehandelingsinstallatie bestaat uit lavafilters en actief koolfilters. Lavafilters bestaan uit een poreus gesteente waar bacteriën op en in kunnen leven. Deze bacteriën breken geurdeeltjes uit het afvalwater af. De geur die vrijkomt uit het zuiveringsslib wordt door actief koolfilters gefilterd. De koolfilters absorberen geurdeeltjes door middel van actief kool. Voorheen stonden er ook microgaswassers op het terrein. Omdat deze niet voldeden, zijn ze verwijderd.

Geurbehandelingsinstallatie op de zuivering in Utrecht

Geurbehandelingsinstallatie op de zuivering in Utrecht

Veelgestelde vragen over geur

Tijdlijn geurproblemen

In deze tijdlijn vindt u een overzicht van alle (technische) maatregelen die we hebben genomen om geuroverlast te verminderen.

Test met de nieuwe zuiveringstechnologie, terwijl de oude installatie nog in functie was. Dit leidde tot waarneembare geur buiten het terrein van de zuivering.

Onderzoek naar uitbreiding van de reeds aanwezige geurbehandelingsinstallatie, na een toename van meldingen van geuroverlast.

Onderzoek naar de werking van de lavafilters en het vergroten van de afzuiging van vervuilde lucht..

We stellen een laadmeester aan die de verlading van slib in goede banen leidt.

We voorzien de nieuwe slibverladingshal van een vernevelingsinstallatie die vrijkomende geuren bindt en zo geurverspreiding door vrachtwagens beperkt.

De nieuwe rioolwaterzuivering is opgeleverd. Vanaf dit moment wordt het afvalwater volledig door de nieuwe zuiveringsinstallatie gezuiverd. We hebben de volgende maatregelen genomen:

We zetten een zeepproduct in om vieze geuren op te vangen in de lavafilters

De microgaswassers en koolfilters filteren de lucht die vrijkomt uit het slib.

We strooien zaagsel in de vrachtwagens om plakkend slib te voorkomen

We dekken in de slibhal de vrachtwagens af met zeilen om geurverspreiding tegen te gaan

We voorkomen stilstand van vrachtwagens op het terrein om geurverspreiding tegen te gaan

We doen veel geurmetingen om te achterhalen wat de oorzaak is van de blijvende geuroverlast. De geurbehandelingsinstallatie krijgt een intensieve onderhoudsbeurt.

We vervangen het actief koolfilter om geurverspreiding verder tegen te gaan. Actief kool wordt gezien als de beste bestrijding tegen geur. Kool absorbeert de geurstoffen uit de lucht afkomstig van het slib.

We vervangen het actief koolfilter en de microgaswasser wordt uit elkaar gehaald voor een grote onderhoudsbeurt.

Op de lavafilters worden schoorstenen geplaatst die de gezuiverde lucht zo hoog mogelijk uitstoten voor een betere verspreiding.

Er worden diverse technische aanpassingen uitgevoerd in de slibverladingshal. Dit moet pieken in de geur voorkomen.

We testen het middel Talon en waterstofperoxide om geur in het slib te binden waardoor minder geur vrijkomt bij het verladen en transporteren van slib.

We onderzoeken of de inzet van extra koolfilters tot een verbetering van de situatie kan leiden. Onderzoek, eventuele plaatsing en storingsvrije werking van de filters kan om en nabij drie maanden in beslag nemen.

 • Als korte termijn maatregel zuiveren de bestaande actief koolfilters nu het grootste deel van de lucht. Daarmee worden de lavafilters meer ontzien. De lavafilters lijken niet alle geuren even goed te kunnen filteren uit de lucht.
 • De microgaswassers, die de lucht zuiveren met een chemische vloeistof, worden verwijderd. Ze voldoen niet aan de verwachtingen.
 • De korte termijn maatregel heeft niet geleid tot voldoende reductie van de geuroverlast. Er worden daarom tijdelijk extra actief koolfilters geplaatst. Deze moeten voor de noodzakelijke geurreductie zorgen.
 • De effectiviteit van de extra koolfilters wordt gemonitord. De resultaten hiervan worden gebruikt voor het ontwerp van de definitieve installatie.
 • De koolfilters zijn mid-november geplaatst.
 • De gehele sliblijn wordt doorgemeten om zo nodig ook hier extra maatregelen te treffen.

De geurbehandelingsinstallatie bestond tot oktober 2020 uit lavafilters, actief koolfilters en microgaswassers. De gaswassers werkten niet goed en zijn vervangen voor extra actief koolfilters, die momenteel nog in een tijdelijke opstelling op de zuivering staan. Medio 2022 wordt een definitieve installatie opgeleverd, nadat uitvoerig metingen en onderzoeken zijn gedaan naar de werking onder verschillende omstandigheden zoals het weer.