Geurbehandelingsinstallatie rioolwaterzuivering Utrecht

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle maatregelen die we genomen hebben en een overzicht met achtergrondinformatie. Ook leest u hier hoe we geur meten en monitoren.

Melding doen

Alle meldingen van geuroverlast worden in behandeling genomen door de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht. U kunt de melding telefonisch doen via 0800 – 0225510 (dag en nacht bereikbaar) of via het milieuklachtenformulier op de website van de RUD Utrecht invullen.

Tijdlijn maatregelen

In deze tijdlijn vindt u een overzicht van alle (technische) maatregelen die we hebben genomen om geuroverlast te verminderen.

2018

Status: Afgelopen

Test met de nieuwe zuiveringstechnologie, terwijl de oude installatie nog in functie was. Dit leidde tot waarneembare geur buiten het terrein van de zuivering.

2019

Status: Afgelopen

Onderzoek naar uitbreiding van de reeds aanwezige geurbehandelingsinstallatie, na een toename van meldingen van geuroverlast.

Onderzoek naar de werking van de lavafilters en het vergroten van de afzuiging van vervuilde lucht.

We stellen een laadmeester aan die de verlading van slib in goede banen leidt.

We voorzien de nieuwe slibverladingshal van een vernevelingsinstallatie die vrijkomende geuren bindt en zo geurverspreiding door vrachtwagens beperkt.

De nieuwe rioolwaterzuivering is opgeleverd. Vanaf dit moment wordt het afvalwater volledig door de nieuwe zuiveringsinstallatie gezuiverd. We hebben de volgende maatregelen genomen:

 • We zetten een zeepproduct in om vieze geuren op te vangen in de lavafilters.
 • We plaatsen microgaswassers en koolfilters als extra geurbehandeling. De microgaswassers en koolfilters filteren de lucht die vrijkomt uit het slib.
 • We strooien zaagsel in de vrachtwagens om plakkend slib te voorkomen.
 • We dekken in de slibhal de vrachtwagens af met zeilen om geurverspreiding tegen te gaan.
 • We voorkomen stilstand van vrachtwagens op het terrein om geurverspreiding tegen te gaan.

We doen veel geurmetingen om te achterhalen wat de oorzaak is van de blijvende geuroverlast. De geurbehandelingsinstallatie krijgt een intensieve onderhoudsbeurt.

We vervangen het actief koolfilter om geurverspreiding verder tegen te gaan. Actief kool wordt gezien als de beste bestrijding tegen geur. Kool absorbeert de geurstoffen uit de lucht afkomstig van het slib.

2020

Status: Afgelopen

We vervangen het actief koolfilter en de microgaswasser wordt uit elkaar gehaald voor een grote onderhoudsbeurt.

Op de lavafilters worden schoorstenen geplaatst die de gezuiverde lucht zo hoog mogelijk uitstoten voor een betere verspreiding.

Er worden diverse technische aanpassingen uitgevoerd in de slibverladingshal. Dit moet pieken in de geur voorkomen.

We onderzoeken of de inzet van extra koolfilters tot een verbetering van de situatie kan leiden. Onderzoek, eventuele plaatsing en storingsvrije werking van de filters kan om en nabij drie maanden in beslag nemen.

 • De lavafilters lijken niet voldoende effectief in het absorberen van geurstoffen waardoor meer geuremissie optreedt. Als korte termijn maatregel worden de bestaande actiefkoolfilters zwaarder belast met het zuiveren van de lucht en worden de lavafilters ontzien.
 • De microgaswassers, die lucht zuiveren met een chemische vloeistof, voldoen niet aan de verwachtingen en worden verwijderd.
 • De korte termijn maatregel heeft niet geleid tot voldoende reductie van de geuroverlast. Er worden daarom tijdelijk extra actief koolfilters geplaatst. Deze moeten voor de noodzakelijke geurreductie zorgen.
 • De effectiviteit van de extra koolfilters wordt in de gaten gehouden door metingen. De resultaten van deze metingen worden gebruikt voor het ontwerp van een definitieve geurbehandelingsinstallatie.
 • Het zuiveringsproces van de lucht van het afvalwater en het proces van de slibverwerking worden van elkaar gescheiden. Hierdoor kan de geurbehandeling per proces geoptimaliseerd worden.
 • Het gehele geurbehandelingsproces wordt onder de loep genomen. Waar mogelijk nemen we maatregelen om de geurproductie terug te dringen zodat ook de potentiële emissie afneemt.

2021

Status: Afgelopen

De geurbehandelingsinstallatie bestond tot oktober 2020 uit lavafilters, actief koolfilters en microgaswassers. De gaswassers werkten niet goed en zijn vervangen voor extra actief koolfilters, die momenteel nog in een tijdelijke opstelling op de zuivering staan. Medio 2022 wordt een definitieve installatie opgeleverd, nadat uitvoerig metingen en onderzoeken zijn gedaan naar de werking onder verschillende omstandigheden zoals het weer.

 • De geurbehandeling is sinds oktober 2020 drastisch veranderd. De extra actiefkoolfilters zijn dusdanig effectief dat deze permanent onderdeel worden van de definitieve geurbehandeling. Momenteel staan ze nog in een tijdelijke opstelling. Het meten en monitoren en het doen van aanpassingen is met een tijdelijke opstelling eenvoudiger dan met een definitieve opstelling.
 • De twee actiefkoolfilters die de lucht van het slibverwerkingsproces zuiveren, zijn in serie geplaatst. Dat betekent dat indien het eerste filter verzadigd is, het tweede filter de functie direct overneemt. Daarmee voorkomen we extra geuremissie. Bovendien zorgen we voor een duurzame en optimale inzet van het actief kool.
 • Helaas heeft begin mei een verkeerde wissel plaatsgevonden bij de actief koolfilters. Daardoor stonden er geen ‘verse’ containers waardoor de geuremissie toenam. Dit blijkt ook uit de meldingen. Deze wissel is binnen twee weken gecorrigeerd, maar heeft nog effect gehad tot begin juni.
 • Enkele onderdelen aan de installatie waren defect waardoor geur vrijkwam. Deze zijn na signalering direct hersteld.
 • Er wordt onderzoek gedaan naar een nieuwe geurbehandelingsinstallatie op het zogenoemde ‘ontvangstwerk’. Dit is een onderdeel van de zuivering waar het afvalwater de zuivering binnenkomt. Hier wordt het afvalwater eerst ontdaan van grof materiaal. De huidige behandeling werkt niet naar behoren.

Lavafilters zijn cilinders gevuld met lavastenen waarop bacteriën groeien die de geurstoffen afbreken. Deze bacteriën hebben voeding nodig. De lavafilters worden regelmatig gesproeid om afbraakproducten weg te spoelen en de bacteriën te voeden, zodat ze hun werk kunnen blijven doen. Door een optimalisatie aan de sproeiers is het gelukt de geurconcentratie 8 tot 13 keer te verlagen.

 • Door het bedrijf Olfasense zijn geurmetingen verricht. De provincie bepaalt uiteindelijk als bevoegd gezag, of de zuivering aan de normen voldoet. De Omgevingsdienst Arnhem doet namens de provincie daarom een onafhankelijke beoordeling van het geuronderzoek.
 • Er worden proeven gedaan om de geuremissie van de vrachtwagens die slib vervoeren, te camoufleren.
 • Het waterschap blijft de geurbehandeling verbeteren tot de definitieve installatie medio 2022 wordt opgeleverd.

De provincie heeft op basis van de metingen en de onafhankelijke beoordeling door de Omgevingsdienst Arnhem besloten dat de rioolwaterzuivering aan de geurnorm voldoet.

2022

Status: Aankomend

De tijdelijke opstelling van de geurbehandelingsinstallatie wordt omgebouwd tot een permanente opstelling.

Januari 2023: De definitieve opstelling van de geurbehandelingsinstallatie is in gebruik genomen.

Veelgestelde vragen over geur

Grafiek van het aantal meldingen van geuroverlast

In deze grafiek staan alle meldingen van overlast. Er zijn ook enkele klachten in de grafiek opgenomen waarvan met grote zekerheid te zeggen is dat de rioolwaterzuivering niet de oorzaak is, er een andere externe oorzaak is voor de geur of niet geur gerelateerd zijn zoals geluidshinder tijdens sloopwerkzaamheden.