Waterschap en gebiedspartners: veilige Lekdijk in een verrijkte omgeving

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft op 26 juni samen met de gemeenten Houten en Nieuwegein, de provincie Utrecht en Rijkswaterstaat een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de verkenningsfase van de dijkversterking tussen Culemborgse Veer en de Beatrixsluis. Met deze overeenkomst spreken de partijen de ambitie uit om de dijkversterking en kansen voor het gebied als het gaat om recreatie, (rivier)natuur en cultuurhistorie gezamenlijk op te pakken.

Lekdijk versterken en omgeving verrijken

De komende jaren versterkt het waterschap de Lekdijk tussen Culemborgse Veer en Beatrixsluis. Waterveiligheid staat voorop, maar er wordt ook gekeken of de omgeving gelijk verrijkt kan worden op het gebied van natuur, recreatie en cultuurhistorie. Door samen te werken met gebiedspartners kunnen opgaven gecombineerd worden en kan er efficiënter worden gewerkt.

Natuur, recreatie en cultuurhistorie

Het gebied tussen Culemborgse Veer en Beatrixsluis biedt volop kansen op het gebied van natuur, recreatie en cultuurhistorie. De uiterwaarden van de Honswijkerwaard en de Steenwaard kunnen verder worden ontwikkeld. Daarnaast kan de inundatiesluis bij Fort Honswijk zichtbaar worden gemaakt en kunnen er wandel- en fietsroutes worden aangelegd voor recreanten. Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst geven de gebiedspartners aan samen te willen onderzoeken wat er tegelijkertijd met de dijkversterking kan worden uitgevoerd.

Volledig persbericht

Het volledige persbericht staat op onze website: persbericht samenwerkingsovereenkomst Culemborgse Veer - Beatrixsluis.