Waterschap en gebiedspartners willen dijkversterking combineren met verrijking van de omgeving

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft op 26 juni samen met de gemeenten Houten en Nieuwegein, de provincie Utrecht en Rijkswaterstaat een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de verkenningsfase van de dijkversterking tussen Culemborgse Veer en de Beatrixsluis. Met deze overeenkomst spreken de partijen de ambitie uit om de dijkversterking en kansen voor het gebied als het gaat om recreatie, (rivier)natuur en cultuurhistorie gezamenlijk op te pakken.

Versterking van de Lekdijk

De komende jaren werkt het waterschap aan het versterken van de Lekdijk tussen het Culemborgse Veer en de Beatrixsluis. Waterveiligheid staat daarbij voorop en ook een goede inpassing van de dijk in de omgeving. Een veilige dijk, met aandacht voor langzaam verkeer is een belangrijke wens van alle partners. Waar mogelijk, wil het waterschap daarnaast de dijkversterking aangrijpen om samen met gebiedspartners het gebied verder te ontwikkelen. Door opgaven te combineren, kan er efficiënter worden gewerkt, met minder overlast voor de omgeving.

Kansen grijpen op het gebied van (rivier)natuur, recreatie en cultuurhistorie

Het gebied tussen Culemborgse Veer en de Beatrixsluis biedt volop kansen op het gebied van (rivier)natuur, recreatie en cultuurhistorie. Er liggen kansen om de natuurwaarden in de uiterwaarden van de Honswijkerwaard en de Steenwaard te versterken. Voor cultuurhistorie wordt er gekeken naar het zichtbaar maken van de inundatiesluis bij Fort Honswijk en de ontwikkeling van het Fort zelf en de Linielanding tot ‘icoongebied’. Met wandel- en fietsroutes kunnen recreanten dan een bezoek brengen aan de historische forten op zowel het Eiland van Schalkwijk als Vreeswijk en omgeving.

Samen onderzoeken van kansen

Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst voor de verkenningsfase benadrukken de gebiedspartners enthousiast te zijn over het onderzoeken van de haalbaarheid van de genoemde kansen. Door samen te werken worden kennis en kunde gebundeld en kan er een gebiedsgerichte aanpak worden ontwikkeld: een voorkeursalternatief waarin verschillende kansen samenkomen. Bij het ontwikkelen van de plannen wordt de omgeving betrokken, zodat de partners samen met hen een verrijkte leefomgeving creëren.

Ondertekening in coronatijd

Vanwege corona was het niet mogelijk om tijdens een livebijeenkomst fysiek handtekeningen te zetten. De handtekeningen zijn daarom bij de afzonderlijke partners verzameld en tijdens een digitale bijeenkomst zijn er virtuele handtekeningen geplaatst. De partners zijn blij dat op deze manier de samenwerkingsovereenkomst ook in deze tijd gewoon ondertekend kon worden.