Start inspraak ontwerppeilbesluit Zeist

Gepubliceerd op 21 september 2023

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een nieuw ontwerppeilbesluit opgesteld voor Zeist-West en het landelijke gebied tussen Zeist en De Bilt, Utrecht Science Park, Bunnik en Driebergen. In een peilbesluit worden de oppervlaktewaterpeilen voor een gebied vastgesteld. De inspraakperiode voor het ontwerppeilbesluit start op maandag 2 oktober 2023 en duurt zes weken. Op 12 oktober organiseert het waterschap een inloopavond in Het Binnenbos in Zeist.

Waarom een nieuw peilbesluit?

Het peilbesluit voor dit gebied is 15 jaar oud en achterhaald. Zo zijn sindsdien nieuwe natuurgebieden ingericht, zijn er maatregelen genomen om kwelwater vast te houden en de grondwaterstanden te verhogen. Ook is het peilbeheer uit het bestaande peilbesluit niet meer passend.

Als waterbeheerder is het waterschap verantwoordelijk voor een - voor elk landgebruik en alle belangen -  zo optimaal mogelijk oppervlaktewaterpeil(beheer). Om tot een zorgvuldig besluit te komen heeft het waterschap onderzoek gedaan en overlegd met bewoners, grondeigenaren, belangenorganisaties, bedrijven en gemeenten in het gebied. Hierbij is gekeken naar de verschillende soorten landgebruik en belangen en daarna is een afweging gemaakt.

Belangrijkste wijzigingen

In de meeste sloten verandert er niets. Het huidige peil(beheer) in de praktijk wordt voor veel plekken in het nieuwe ontwerppeilbesluit ook officieel vastgelegd. Alleen bij de natuurweide Blikkenburg en de Bunsing gaat het waterpeil echt omhoog, omdat dit beter aansluit bij de natuurwaarden in deze gebieden.

In de meeste agrarische gebieden verdwijnt het lagere waterpeil in de winter. Dit was de afgelopen jaren al zo door een praktijkproef, maar wordt nu definitief. Op veel plekken in het landelijke gebied was vroeger een hoger zomerpeil en een lager winterpeil. In 2020 is een praktijkproef gestart waarbij het hogere zomerpeil het hele jaar door werd ingesteld. Het doel van de proef was het verhogen van de grondwaterstanden en daarmee het tegengaan van verdroging in het Heuvelruggebied. In het nieuwe peilbesluit wordt deze proef doorgetrokken. Daardoor blijven de sloten het hele jaar door op het niveau dat ze vroeger alleen in de zomer hadden.

Inspraak en inloopavond

Het ontwerppeilbesluit ligt van 2 oktober 2023 tot en met 12 november 2023 ter inzage. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden reageren op de plannen.

Op de website van het waterschap (hdsr.nl/peilbesluitzeist) kunt u het ontwerppeilbesluit en de daarbij behorende stukken digitaal inzien en/of downloaden. Ook kunt u het ontwerppeilbesluit en de stukken inzien op het hoofdkantoor van het waterschap aan de Poldermolen 2 in Houten.

Tijdens de inspraakperiode organiseert het waterschap een inloopavond op 12 oktober. Hier kunnen medewerkers van het waterschap uw vragen beantwoorden. Ook kunt u tijdens de avond een inspraakreactie (zienswijze) indienen. Tussen 19.00 en 21.00 uur kunt u binnenlopen in Het Binnenbos, Hoog Kanje 186 in Zeist. Aanmelden is niet nodig.

Het vervolg – wat gebeurt er na de inspraakperiode?

Alle ingediende zienswijzen neemt het waterschap op in een inspraaknota. Hierin staat hoe het waterschap de zienswijzen behandelt. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend krijgt een exemplaar van de inspraaknota. Uiteindelijk maakt het algemeen bestuur van het waterschap de afweging tussen alle belangen en stelt het peilbesluit vast.


Meer informatie

Op onderstaande pagina vindt u meer informatie over het peilbesluit. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met projectleider Ben Jonkman, telefoon 030 – 209 7641, e-mail ben.jonkman@hdsr.nl.