Start inspraak ontwerppeilbesluit Oudendam

Gepubliceerd op 28 november 2022

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een nieuw peilbesluit opgesteld voor de polder Oudendam (gemeente Nieuwkoop). In een peilbesluit worden de oppervlaktewaterpeilen voor een gebied vastgesteld. De inspraakperiode voor het ontwerppeilbesluit start op maandag 28 november 2022 en duurt zes weken. Op 6 december organiseert het waterschap een inloopavond in Dorpshuis Beatrix in Woerdense Verlaat.

Waarom een nieuw peilbesluit?

Het watersysteem in de polder Oudendam, ten oosten van Woerdense Verlaat, wordt vernieuwd. Een nieuwe inlaat aan de Heinoomsvaart verbetert de wateraanvoer en zorgt voor een betere doorstroming door de polder. Omdat het watersysteem verandert, is het oude peilbesluit niet meer actueel.

Als waterbeheerder is het waterschap verantwoordelijk voor een - voor alle functies en belangen -  zo optimaal mogelijk oppervlaktewaterpeil(beheer). Om tot een zorgvuldig besluit te komen heeft het waterschap onderzoek gedaan en overlegd met bewoners, grondeigenaren en bedrijven in het gebied. Hierbij is gekeken naar de verschillende functies en belangen en daarna een afweging gemaakt.

Belangrijkste wijzigingen

Om bodemdaling te remmen wil het waterschap, waar mogelijk, hoge waterpeilen invoeren. In twee van de drie peilgebieden betekent dit dat het waterpeil niet of nauwelijks zal veranderen ten opzichte van de praktijksituatie. In het derde peilgebied zal het waterpeil hoger worden.

Door de werkzaamheden in het gebied, is ook de indeling van de peilgebieden veranderd. De meeste bebouwing (het industrieterrein en de meeste huizen langs de Lange Meentweg) ligt nu in hetzelfde peilgebied.

Inspraak en inloopavond

Het ontwerppeilbesluit ligt van 28 november 2022 tot en met 8 januari 2023 ter inzage. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden reageren op de plannen. Elders op deze pagina vindt u meer informatie over het ontwerp peilbesluit, daar kunt u het ontwerppeilbesluit en de daarbij behorende stukken digitaal inzien en/of downloaden. Ook kunt u het ontwerppeilbesluit en de stukken inzien op het hoofdkantoor van het waterschap aan de Poldermolen 2 in Houten.

Tijdens de inspraakperiode organiseert het waterschap een inloopavond. Hier kunnen medewerkers van het waterschap uw vragen beantwoorden. Ook kunt u tijdens de avond een inspraakreactie indienen. De inloopavond is op 6 december van 19.00 tot 20.30 uur in Dorpshuis Beatrix, Leeuwerikstraat 4 in Woerdense Verlaat. Aanmelden is niet nodig.

Het vervolg – wat gebeurt er na de inspraakperiode?

Alle ingediende zienswijzen neemt het waterschap op in een inspraaknota. Hierin staat hoe het waterschap de zienswijzen behandelt. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend krijgt een exemplaar van de inspraaknota. Daarna wordt het peilbesluit Oudendam, samen met de inspraaknota, ter besluitvorming aan het algemeen bestuur voorgelegd.


Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met projectleider Ben Jonkman, telefoon 030 – 209 7641, e-mail ben.jonkman@hdsr.nl.