Peilbesluit Maartensdijk

Het waterschap stelt een nieuw peilbesluit op voor het gebied rond Hollandsche Rading, Maartensdijk, Groenekan en De Bilt. In een peilbesluit leggen we vast welk waterpeil voor het oppervlaktewater moet worden gehandhaafd.

Het huidige peilbesluit voor dit gebied is genomen in 2008. Sindsdien is er veel veranderd. Daarom is een nieuw peilbesluit nodig.

Bij het herzien van een peilbesluit zijn de gebruiksfuncties van het gebied het uitgangspunt. In dit gebied zijn dat voornamelijk landbouw, bebouwing en natuur. Deze gebruiksfuncties stellen verschillende eisen aan de hoogte van het waterpeil. De doelstelling van het waterschap is een waterhuishouding te realiseren waarbij alle gebruiksfuncties zo goed mogelijk worden bediend.

Laatste nieuws

Wie doet wat in het waterbeheer?

Voor een goed werkend watersysteem is men afhankelijk van verschillende partijen met verschillende belangen.

Contactpersoon

Planning

Wij zijn eind 2023 gestart met het verzamelen van de wensen voor en knelpunten in het peilbeheer. De planning is om in de zomer van 2024 een ontwerp-peilbesluit gereed te hebben. Dit ontwerp zal 6 weken ter inzage worden gelegd. In deze periode is het mogelijk om in te spreken op het ontwerp-peilbesluit. De voorlopige planning is om het peilbesluit begin 2025 voor te leggen aan ons algemeen bestuur voor vaststelling.