Nieuwe waterpeilen voor Kamerik en omgeving

Gepubliceerd op 9 augustus 2021

Het waterschap stelt een nieuw peilbesluit op en kan uw hulp daarbij gebruiken.

Het waterschap is gestart met het opstellen van een nieuw peilbesluit voor het gebied rondom Kamerik. In een peilbesluit legt het waterschap de peilen vast voor het oppervlaktewater in een bepaald gebied. Woont u in Kamerik of de directe omgeving? Heeft u aandachtspunten of ervaart u knelpunten met het waterpeil in de sloten in uw buurt? We horen het graag.

Passende peilen

Het plangebied bestaat uit vier delen: Oudendam, Oud-Kamerik, Kamerik-Teylingens en Brediusbos. De hoogwatervoorziening van Oud-Kamerik maakt geen deel uit van dit peilbesluit, omdat de peilen hiervan eind vorig jaar zijn vastgelegd.

De omgeving van Kamerik bestaat voornamelijk uit veenweidegebied en heeft te maken met bodemdaling. Omdat de huidige peilbesluiten al meer dan acht jaar oud zijn, is het belangrijk om te kijken of de peilen voor de verschillende gebruiksfuncties nog passend zijn.

Uitgangspunt bij het opstellen van een peilbesluit zijn de gebruiksfuncties van het gebied. In dit gebied zijn dat voornamelijk landbouw en bebouwing. Deze gebruiksfuncties stellen verschillende eisen aan de hoogte van het waterpeil.

Samen met het gebied

Het opstellen van een nieuw peilbesluit gebeurt in overleg met de omgeving. Er is een begeleidingsgroep ingesteld die bestaat uit vertegenwoordigers van de landbouwsector, natuurbeheer, bewoners, gemeente(n) en provincie(s). De begeleidingsgroep fungeert als een denktank die het waterschap adviseert over de aanpak.

Als het mogelijk is organiseert het waterschap in het najaar van 2021 een inloopmiddag/-avond. Doel van deze bijeenkomst is het delen van informatie over het peilbesluit en het proces, het stellen van vragen en het melden van aandachtspunten. Of de bijeenkomst fysiek door kan gaan, is afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen.

Doorgeven knelpunten

Om een zo goed mogelijk peilbesluit op te stellen is het belangrijk om te weten welke knelpunten er zijn in het gebied. Vooruitlopend op de inloopmiddag/-avond kunt u uw knelpunten en/of aandachtspunten ook digitaal aan ons doorgeven. Dat kan op deze pagina.


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ben Jonkman, ben.jonkman@hdsr.nl van het waterschap.

Hieronder vindt u achtergrondinformatie over het peilbesluit en kunt u zich aanmelden voor een nieuwsbrief, zodat u op de hoogte wordt gehouden over het peilbesluitproces.