Peilbesluit Langbroekerwetering

In een peilbesluit worden de waterstanden voor een gebied vastgelegd. Het peilbesluit Langbroekerwetering beslaat het gebied tussen Odijk, Amerongen en de Kromme Rijn. Het huidige peilbesluit dateert uit 2008; in de tussentijd is er veel veranderd in het gebied. De waterhuishouding is de afgelopen jaren aangepast: natuurgebieden en landbouwpercelen hebben hun eigen peilgebieden met hun eigen waterpeil gekregen. Ze zijn als het ware van elkaar geïsoleerd. Daardoor zijn de omstandigheden voor natuur èn landbouw verbeterd. In het peilbesluit leggen we deze nieuwe peilen vast; in de toelichting op het peilbesluit leest u er meer over. Het ontwerp-peilbesluit voor de Langbroekerwetering ligt van 22 juni tot en met 3 augustus 2020 ter inzage.

Eerdere inzageperiode

In november 2018 heeft er een concept van de ontwerp-peilen al digitaal ter inzage gelegen. Hierop zijn vijf reacties met in totaal zes verzoeken binnengekomen. Naar aanleiding van deze reacties is:

  • één flexibel onderpeil met 10 cm verhoogd;
  • één opmerking over wateroverlast in de bebouwde kom is, in samenwerking met de gemeente, inmiddels opgepakt;
  • drie opmerkingen gaan over peilbeheer in natuurgebieden/op een landgoed, dit is toegelicht;
  • één opmerking ging over peilen op landgoed Kolland, hier is inmiddels een nieuw peilbesluit voor vastgesteld.

Vanuit de agrarische sector zijn er geen reacties op de ontwerp-peilen ontvangen.

Knelpunten

Tijdens deze inzageperiode is er ook informatie gedeeld over ingebrachte knelpunten. De meeste knelpunten betroffen wateroverlast. Deze informatie kunt u terugvinden in onze Toelichting op veel gemaakte opmerkingen op het oppervlaktewatersysteem (pdf, 266 kB). In dit document zijn enkele opmerkingen die regelmatig naar voren zijn gebracht beschreven en voorzien van een reactie van het waterschap.

Bedrijvenproef

Ook is in 2017 op vijf agrarische bedrijven in het gebied een bedrijvenproef gedaan. Agrariërs ondervonden regelmatig wateroverlast op hun percelen. Onduidelijk was of dit door het oppervlaktewaterpeil kwam, of door het grondwater dat afkomstig is van de Utrechtse Heuvelrug. Tijdens de proef hebben de deelnemende agrariërs zelf grond- en oppervlaktewaterpeilen gemeten. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat een groot deel van de wateroverlast ontstaat vanuit opkwellend grondwater, en dat dit nauwelijks te beïnvloeden valt met het oppervlaktewaterpeil. De onderzoeksresultaten zijn gedeeld met de agrariërs in het gebied en zijn via een publieksvriendelijke samenvatting (pdf, 1 MB) te raadplegen.

Begeleidingsgroep

Om een peilbesluit te realiseren, waarmee zowel landbouw, natuur, bebouwing als het waterschap uit de voeten kunnen, is samenwerking essentieel. Daarom betrekt het waterschap gebruikers en eigenaren in het gebied bij het tot stand komen van een nieuw peilbesluit. Het ontwerp-peilbesluit is besproken met de begeleidingsgroep die bestaat uit vertegenwoordigers uit het gebied van onder meer de gemeentes, de agrarische sector, natuurorganisaties en vertegenwoordigers van landgoederen.


Contact

Op de hoogte blijven?

Op de hoogte blijven van nieuws omtrent het peilbesluit voor de Langbroekerwetering? Abonneert u zich dan op onze nieuwsbrief. Deze verschijnt op onregelmatige basis. De laatste verscheen in juni 2018.

Alle stukken van het ontwerp-peilbesluit Langbroekerwetering

Tijdens de inzageperiode - van 22 juni tot en met 3 augustus 2020 - konden belanghebbenden een inspraakreactie indienen op het ontwerp-peilbesluit voor de Langbroekerwetering. Iedereen die heeft ingesproken wordt geïnformeerd over de wijze waarop zijn of haar inspraakreactie in het peilbesluit Langbroekerwetering (2020) wordt verwerkt. Dit gebeurt voordat de plannen door het algemeen bestuur worden vastgesteld. Voor de goede orde wijzen wij u er op dat als u geen zienswijze indient, u na de vaststelling van het peilbesluit daartegen ook geen beroep in kunt stellen (bij de rechtbank).