Peilbesluiten

In een peilbesluit legt het waterschap de waterpeilen vast van een begrensd gebied, vaak één of meerdere polders. Het waterschap is wettelijk verplicht voor het oppervlaktewater een peilbesluit op te stellen. En het heeft de inspanningsverplichting om dit peil te handhaven.

Waterpeil en gebruiksfunctie

Bij het opstellen van een peilbesluit zijn de gebruiksfuncties van een gebied het uitgangspunt, bijvoorbeeld landbouw, natuur en bebouwing. Deze gebruiksfuncties stellen verschillende eisen aan de hoogte van een waterpeil. De landbouw wil vaak een laag waterpeil, voor de natuur is echter een hoog waterpeil beter. Het waterschap stelt het watersysteem af op de functies in het gebied, zoals die zijn vastgelegd in het Provinciaal Waterplan. Het beleid van ons waterschap is beschreven in de Beleidsnota Peilbeheer 2019.

Onderdelen van een peilbesluit

Een peilbesluit bestaat uit:

  • een besluit over de te handhaven peilen,
  • een kaart waarop de begrenzing van het gebied is aangegeven
  • en een toelichting op het besluit.

In de toelichting staat onder andere informatie over de ligging van het gebied, de actuele gebruiksfuncties, maar ook de hoogteligging, de bodemsoorten en de waterhuishoudkundige situatie. Daarnaast is in de toelichting de afweging van de verschillende belangen beschreven, die heeft geleid tot het besluit.

Procedure vaststelling peilbesluiten

Een peilbesluit is 10 jaar geldig. De periode kan eenmalig verlengd worden met 5 jaar, daarna moet het peil opnieuw vastgesteld worden. Tussentijds kan wel een nieuw peilbesluit worden opgesteld, bijvoorbeeld wanneer een gebied een andere bestemming krijgt.

Informeren van belanghebbenden

Bij het opstellen van een peilbesluit worden belanghebbenden tijdens gebiedsavonden geïnformeerd en betrokken bij de plannen voor een nieuwe peilbesluit. Vaak vormt een peilbesluit onderdeel van een gebiedsplan.

Inzage, zienswijzen en goedkeuring

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden stelt het ontwerp peilbesluit vast en legt het ter inzage voor een periode van zes weken. In deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze kenbaar maken. Het waterschap is verplicht te reageren op een zienswijze. Het algemeen bestuur van De Stichtse Rijnlanden stelt, rekening houdend met de ingekomen zienswijzen, het peilbesluit vast. Tegen het vaststellen van een peilbesluit kan beroep aangetekend worden bij de Arrondissementsrechtbank.


Beleidsnota peilbeheer

Bij het opstellen van peilbesluiten gebruikt het waterschap de beleidsnota peilbeheer (vastgesteld in 2019). In deze beleidsnota is onder meer vastgelegd welke afwegingen het waterschap maakt om tot een nieuw peilbesluit te komen. Daarnaast bevat de Beleidsnota Peilbeheer ook een toelichting op de verschillende vormen van peilbeheer.

Onderwaterdrainage

Bent u bezig met een melding voor de aanleg van onderwaterdrainage? Hier kunt u de waterpeilen en peilbesluiten in uw gebied inzien.