Nieuw peilbesluit voor de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Tussen Nieuwegein en Gouda stroomt de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ), dwars door de historische stadskernen van IJsselstein, Montfoort en Oudewater (zie afbeelding hieronder). De GHIJ is belangrijk voor de zoetwaterdoorvoer naar West-Nederland tijdens droge perioden en voor de waterafvoer tijdens normale en natte perioden. De GHIJ is ook een belangrijke vaarroute voor zowel beroepsvaart als recreatievaart.

Met ingang van 1 januari 2013 is het beheer en onderhoud van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel tussen Nieuwegein en Gouda overgedragen van Rijkswaterstaat (RWS) aan Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR).

Laatste nieuws

Er zijn helaas geen resultaten.

Contact

Start peilbesluitproces

Sinds de overdracht in 2013 is er gewerkt met de streefpeilen die ook door Rijkswaterstaat werden gehandhaafd.

In 2023 is het waterschap begonnen met het opstellen van een boezempeilbesluit voor de GHIJ. In een boezempeilbesluit leggen we vast binnen welke boven- en ondergrens het oppervaktewaterpeil moet kunnen fluctueren. Bij het opstellen van een peilbesluit zijn de gebruiksfuncties van het gebied het uitgangspunt.

Omdat de GHIJ een boezemwater is, moet het peilbeheer worden afgestemd op de wateraanvoer en -afvoer, wateroverlast en de Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA). Daarnaast moet rekening gehouden worden met de vaarwegfunctie, woonboten en de hoogte van de kades en keringen.

Vanwege al deze belangen is het de verwachting dat er niets of niet veel zal veranderen aan het huidige peilbeheer.

Wat levert een nieuw peilbesluit op?

Duidelijkheid werking systeem

In de loop der jaren is een uitgebreid bestand van meetgegevens opgebouwd. Hierdoor hebben we goed zicht op hoe het systeem van de GHIJ werkt. Door dit vast te leggen in een peilbesluit creëren we meer duidelijkheid voor de omgeving over de werking van het systeem. Het waterschap heeft de inspanningsverplichting om het vastgestelde peil te handhaven.

Peilgebiedsgrenzen bekend

Doordat er nog geen peilbesluit bestaat, is niet overal duidelijk waar precies de peilbesluitgrens gaat lopen. Ook liggen op sommige trajecten 2 keringen parallel naast elkaar. Hiervoor lopen dijkverbeteringsprojecten en andere herinrichtingsprojecten rondom de GHIJ die meegenomen worden in het peilbesluitproces. Eventuele aanpassing van peilgebiedsgrenzen bij andere peilbesluiten zullen in dit proces worden meegenomen. Dit zijn voornamelijk administratieve correcties, die wel belangrijk zijn voor het beheer van het watersysteem.

Heeft u knelpunten?

Bij het opstellen van een nieuw peilbesluit kan het Waterschap uw hulp goed gebruiken. Woont u in de directe omgeving van de GHIJ? Heeft u aandachtspunten of ervaart u knelpunten met het peil van de GHIJ of met het peil van een watergang die in directe verbinding staat met de GHIJ? We horen het graag. U kunt uw knelpunten vanaf nu digitaal aan ons doorgeven door te mailen naar Corina Wijnen, projectleider van het peilbesluit GHIJ (corina.wijnen@hdsr.nl).

Wie doet wat in het waterbeheer?

Voor een goed werkend watersysteem is men afhankelijk van verschillende partijen met verschillende belangen.

Planning

Wij zijn in 2023 gestart met het verzamelen van de wensen en knelpunten over het peilbeheer. De planning is om in het voorjaar van 2024 een ontwerp-peilbesluit gereed te hebben. Dit ontwerp zal 6 weken ter inzage worden gelegd. In deze periode is het mogelijk om in te spreken op het ontwerp-peilbesluit. De voorlopige planning is om eind 2024/ begin 2025 het peilbesluit te laten vaststellen door ons Algemeen Bestuur.