Waterschap aan de slag met gedeeltelijke herziening peilbesluit voor Landgoed Kolland

De komende periode werkt het waterschap aan het opstellen van een nieuw peilbesluit voor Landgoed Kolland. Het gaat om een gedeeltelijke herziening van het peilbesluit Langbroekerwetering uit 2008. De bijna twee jaar geleden vastgestelde gedeeltelijke herziening is door een uitspraak van de rechtbank vernietigd.

Wat vooraf ging

De bijzondere natuur op Landgoed Kolland moet beschermd worden tegen verdroging. In 2017 heeft ons college een projectplan vastgesteld waarin een hydrologische scheiding wordt voorgesteld tussen natuur- en agrarische percelen. Met uitvoering van dit projectplan kunnen vervolgens passende peilen worden ingesteld voor zowel de natuurpercelen als de percelen met een agrarische functie.

Gedeeltelijke herziening

De bijbehorende peilen zijn op 28 juni 2017 vastgesteld via de gedeeltelijke herziening van het peilbesluit Langbroekerwetering 2008, voor Landgoed Kolland. In dit peilbesluit is voor de agrarische gebieden een agrarisch peilbeheer. Voor de natuurgebieden zijn peilen opgenomen welke zijn afgestemd op de bijzondere natuurwaarde in dit gebied.

Nieuw ontwerp-peilbesluit

Na een beroepszaak heeft de rechtbank Utrecht de gedeeltelijke herziening, van peilbesluit Langbroekerwetering 2008 voor Landgoed Kolland, vernietigd. Met inachtneming van de opmerkingen die de rechtbank heeft meegegeven, bereiden we een nieuwe gedeeltelijke herziening voor dit peilgebied voor. Hiervoor overleggen we met alle belanghebbenden in dit gebied en stellen een nieuw ontwerp-peilbesluit op. We streven er naar om het ontwerp voor de zomerperiode ter inzage te leggen.