Eerdere berichtgeving Peilbesluit Langbroekerwetering

Peilbesluit Langbroekerwetering opnieuw ter inzage

In een peilbesluit worden de waterstanden voor een gebied vastgelegd. Het peilbesluit Langbroekerwetering beslaat het gebied tussen Odijk, Amerongen en de Kromme Rijn. Het huidige peilbesluit dateert uit 2008; in de tussentijd is er veel veranderd in het gebied. De waterhuishouding is de afgelopen jaren aangepast: natuurgebieden en landbouwpercelen hebben hun eigen peilgebieden met hun eigen waterpeil gekregen. Ze zijn als het ware van elkaar geïsoleerd. Daardoor zijn de omstandigheden voor natuur èn landbouw verbeterd. In het peilbesluit leggen we deze nieuwe peilen vast; in de toelichting op het peilbesluit leest u er meer over.

Het ontwerp-peilbesluit voor de Langbroekerwetering heeft 22 juni tot en met 3 augustus 2020 ter inzage gelegen. Hierop zijn vijf inspraakreacties ontvangen. Een aantal reacties hebben geleid tot een aanpassing van het peilbesluit. Om deze reden wordt het peilbesluit opnieuw ter inzage gelegd.

Belanghebbenden kunnen van 1 november tot en met 6 december 2021 een zienswijze indienen. De stukken vindt u elders op deze pagina. Heeft u eerder een zienswijze ingediend en is uw bezwaar ook op het nieuwe ontwerp aanwezig? Dan dient u uw zienswijze opnieuw in te dienen bij het waterschap.

De wijzigingen in het ontwerp-peilbesluit

De wijzigingen ten opzichte van het ontwerp dat in de zomer van 2020 ter inzage heeft gelegen zijn als volgt:

  • Een verhoging van het bovenpeil in de periode januari t/m mei voor twee peilgebieden in Natura 2000 gebied Overlangbroek;
  • Een verhoging van het bovenpeil voor één peilgebied in Natura 2000 gebied Oud Kolland;
  • Toevoeging van een peilafwijking die eerder op de kaart ontbrak;
  • Correctie van het bovenpeil voor 2 peilafwijkingen.

Aanpassing oppervlaktewaterpeil in Natura 2000 gebieden

Naar aanleiding van ingediende zienswijzen op het eerste ontwerp-peilbesluit is aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de grondwaterstanden en de kwelflux in deze Natura 2000 gebieden. De uitkomst hiervan is dat een verhoging van het peil in het voorjaar voor 2 peilgebieden in Natura 2000 gebied Overlangbroek beter aansluit bij de natuurwaarden die daar gewenst zijn. Voor één peilgebied in Natura 2000 gebied Oud Kolland heeft de uitkomsten van het onderzoek geleid tot een verhoging van het bovenpeil jaarrond. Voor deze gebieden is het niet de bedoeling om regenwater vast te houden, maar juist het schone kwelwater. Het regenwater zal zoveel mogelijk worden afgevoerd.

Peilgebied

Nieuw voorstel

Oud voorstel

LBW_A_081 (Overlangbroek)

bovenpeil (juni t/m december) 2,95  bovenpeil (januari t/m mei) 3,15

Bovenpeil 2,95

LBW_A_082

(Overlangbroek)

bovenpeil (juni t/m december) 3,10 bovenpeil (januari t/m mei) 3,30

Bovenpeil 3,10

LBW_A_101

(Oud Kolland)

bovenpeil: 4,05

Bovenpeil 3,85

Tabel met aangepaste peilen voor natuurgebied Overlangbroek en Oud Kolland

Overige correcties oppervlaktewaterpeil

Dit betreffen drie administratieve correcties waarvan het peil in het eerste ontwerp niet of niet juist waren opgenomen. Voor 2 peilgebieden is het ontwerp-peil gecorrigeerd naar het peil zoals in de huidige praktijksituatie (LBW_A_058 en 059) daadwerkelijk is. Eén peilafwijking ontbrak op de kaart in het vorige ontwerp (LBW_A_102). Voor al deze drie gebieden geldt dat in het verleden al eens een vergunning is afgegeven voor deze oppervlaktewaterpeilen.

Peilgebied

Nieuw voorstel

Oud voorstel

LBW_A_058

getrapt: van 2,40 naar 3,50

Bovenpeil 2,50

LBW_A_059

bovenpeil: 2,40

Bovenpeil 2,35

LBW_A_102

getrapt: van 2,25 naar 3,00

Was niet opgenomen in vorig ontwerp

Tabel met aangepaste peilen welke een administratieve correctie betreffen

Indienen van een zienswijze

Een zienswijze kunt u richten aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, postbus 550, 3990 GJ Houten. U kunt de zienswijze per post sturen of mailen naar post@hdsr.nl. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Neemt u dan contact op met de projectleidster van het peilbesluit: Corina Wijnen.

Knelpunten

Tijdens het opstellen van dit peilbesluit zijn, door de bewoners, veel knelpunten naar voren gebracht. De meeste knelpunten betroffen wateroverlast. Deze informatie kunt u terugvinden in onze Toelichting op veel gemaakte opmerkingen op het oppervlaktewatersysteem (pdf, 266 kB). In dit document zijn enkele opmerkingen die regelmatig naar voren zijn gebracht beschreven en voorzien van een reactie van het waterschap.

Bedrijvenproef

Ook is in 2017 op vijf agrarische bedrijven in het gebied een bedrijvenproef gedaan. Agrariërs ondervonden regelmatig wateroverlast op hun percelen. Onduidelijk was of dit door het oppervlaktewaterpeil kwam, of door het grondwater dat afkomstig is van de Utrechtse Heuvelrug. Tijdens de proef hebben de deelnemende agrariërs zelf grond- en oppervlaktewaterpeilen gemeten. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat een groot deel van de wateroverlast ontstaat vanuit opkwellend grondwater, en dat dit nauwelijks te beïnvloeden valt met het oppervlaktewaterpeil. De onderzoeksresultaten zijn gedeeld met de agrariërs in het gebied en zijn via een publieksvriendelijke samenvatting (pdf, 1 MB) te raadplegen.

Begeleidingsgroep

Om een peilbesluit te realiseren, waarmee zowel landbouw, natuur, bebouwing als het waterschap uit de voeten kunnen, is samenwerking essentieel. Daarom betrekt het waterschap gebruikers en eigenaren in het gebied bij het tot stand komen van een nieuw peilbesluit. Het ontwerp-peilbesluit is besproken met de begeleidingsgroep die bestaat uit vertegenwoordigers uit het gebied van onder meer de gemeentes, de agrarische sector, natuurorganisaties en vertegenwoordigers van landgoederen.


Contact

Vragen

Wenst u een inhoudelijke toelichting op het ontwerp-peilbesluit Langbroekerwetering dan kunt u een (online) afspraak maken met de projectleider. U kunt dan ook, indien gewenst, direct een (mondelinge) zienswijze indienen. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met projectleider Corina Wijnen, per e-mail corina.wijnen@hdsr.nl of per telefoon 030 209 71 51.