Beleid voor peilbeheer

Op 18 december 2019 is de beleidsnota peilbeheer vastgesteld door het algemeen bestuur.
De ontwerp-beleidsnota peilbeheer 2019 heeft van 30 juli t/m 23 september 2019 ter inzage gelegen. Op 2, 5, 9 en 12 september 2019 zijn er informatieavonden georganiseerd op verschillende locaties in het gebied. Daar konden mensen vragen stellen over de nota peilbeheer. Tussen de 80 en 90 bezoekers maakten hier gebruik van. De inspraakperiode heeft in totaal 13 inspraakreacties opgeleverd. Dankzij deze inspraakreacties is een aantal onduidelijkheden nader toegelicht en aangepast in de ontwerp-beleidsnota peilbeheer. Zie het inspraakrapport in het blokje hiernaast.

Wat is de beleidsnota peilbeheer?

De beleidsnota is bedoeld om gebruikers, inwoners, andere overheden en maatschappelijke organisaties duidelijkheid te geven over de kaders en uitgangspunten die het waterschap gebruikt bij het afwegen en opstellen van peilbesluiten en het uitvoeren van het peilbeheer.

Elk perceel heeft zijn eigen kenmerken en stelt zijn eigen eisen aan het waterbeheer. Tijdens het opstellen van een peilbesluit wordt afgewogen of het waterpeil geschikt is voor een gebied en de bijbehorende functies. Hierbij wordt gekeken naar de effecten van het waterpeil op de vele verschillende thema’s, zoals bodemdaling, wateroverlast, waterkwaliteit, landbouwopbrengst, funderingen van woningen, doelrealisatie voor natuur etc. De afweging van de verschillende thema’s in een peilbesluitprocedure helpt om alle plus- en minpunten van een bepaald waterpeil in beeld te brengen. Met deze inzichten kan het algemeen bestuur van het waterschap een maatschappelijk afgewogen waterpeil vaststellen. Gezien de vele belanghebbenden, wensen en opgaven die binnen een gebied aanwezig zijn, kan het voorkomen dat keuzes moeten worden gemaakt waarbij het peilbeheer voor het ene belang passender is dan voor een ander belang.


Actueel

Het algemeen bestuur van het waterschap heeft op  18 december 2019 de beleidsnota peilbeheer 2019 vastgesteld. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.hdsr.nl/actueel onder bekendmakingen en op www.overheid.nl

Meer informatie over peilbesluiten