Grote Kerkvliet - Traject Slangeweg en Groene kade

Dit traject is onderdeel van de kadeverbetering Vlistkade-Oost en Grote Kerkvliet. Door de maatregelen op dit traject uit te voeren, voldoen de kades voor de komende 30 jaar weer aan de provinciale waterveligheidsnormen.

Wat gaan we doen aan dit traject?

Dit traject betreft de kade ter plaatse van de Slangeweg. In het binnentalud van de kade (noordberm van de Slangeweg) moet over het gehele traject maatregelen worden genomen. Voor een detailoverzicht van waar wel/niet maatregelen gepland zijn en het ontwerp van deze maatregelen verwijzen wij u naar de ontwerptekening.

Over de maatregelen

De maatregel in het binnentalud van de kade (noordberm van de Slangeweg) wordt het plaatsen van een houten stabiliteitscherm (houten palen met schotten) in combinatie met de aanleg van een nieuw verflauwd binnentalud/wegberm. Het nieuwe verflauwde binnentalud/wegberm geeft de kade stabiliteit, maakt het onderhoud gemakkelijker, is verkeersveiliger en maakt een eventuele toekomstige kadeverhoging mogelijk.

Over het ontwerp

De palenrijen komen iets in de watergang te staan. We hebben onze uiterste best gedaan om dit te voorkomen, maar we ontkomen er niet overal aan opdat de kade voldoende stabiel moet worden. Dit betekent dat er water wordt gedempt. De totale waterdemping in het project zal het waterschap volledig volgens de regels compenseren in het project Polsbroek – KWA Midden NL. De palenrijen steken 15 centimeter boven het waterpeil in de watergang. De reden hiervoor is dat het binnentalud van de kade / noordelijke wegberm langs de Slangeweg steiler is en de palenrij iets hoger wordt geplaatst om een stabiel binnentalud te creëren. Met de keuze voor natuurlijke materialen (houten palen) en zeer beperkte zichtbaarheid is de landschappelijke inpassing naar mening van het waterschap evenwel goed.

De elzenhaag in de noordberm

In de noordberm langs de Slangeweg, in het te verbeteren binnentalud van de kade, staat een elzenhaag. In de uit deze enorme haag staan veel dikke elzen met een diameter die meer is dan 30 centimeter en een hoogte van wel 8 meter. De gemeente wenst groot onderhoud te plegen aan de elzenhaag, voor behoud van de elzen en ook om de lichtmasten weer vrij te maken. Het onderhoud wordt  waarschijnlijk uitgevoerd in de winter ’21-’22. De elzenhaag krijgt zo weer het eigenlijke karakter en de vorm van knotbomen. Knotbomen op een kade zijn toegestaan volgens de Keur omdat goed onderhouden knotbomen niet hoog in de stam worden en niet snel omwaaien waarbij de kluit een gat in de kade slaat. Ook zorgt het onderhoud dat de aannemer van het waterschap werkruimte heeft tijdens de uitvoering.

De essen in de zuidberm

In de zuidberm langs de Slangeweg, in het buitentalud van de kade, staan ongeveer 80 essen. Deze bomen zijn ook meegenomen in de waterveiligheidstoets. Bomen kunnen een bedreiging voor de kade vormen, omdat hun kluit bij omwaaien een gat in de kade slaat. Om deze reden is het planten en in stand houden van bomen, niet knotbomen zijnde, hoger dan 5 meter verboden volgens de Keurregels van het waterschap. De gemeentelijke essen zijn in de toetsing allen afgekeurd en moeten dus gekapt worden om de waterveiligheid te kunnen waarborgen. De gemeente heeft aangegeven dit te begrijpen. Daarbij overweegt de gemeente dat meerdere essen vanwege ziekte of slechte standplaats geen mooie toekomst hebben. Het waterschap en de gemeente hebben afgesproken om deze werkzaamheden zo veel mogelijk te combineren. Dat bespaart kosten en voorkomt overlast voor de omgeving. Het waterschap heeft de verplichting om de gekapte essen te compenseren in de vorm van de herplant van nieuwe bomen, in overleg met de gemeente.

De groene kade bij Grote Kerkvliet

Dit betreft de kade aan de zuidzijde van Grote Kerkvliet. Dit is een groene kade, in eigendom van het waterschap, in gebruik als weiland. De kade is op grote delen te laag. Grote delen van de kade worden met circa 15 centimeter opgehoogd met grond. Ophoging van de kade heeft geen effecten op de omgeving, en vraagt niet om andere maatregelen.

Impressiebeeld ter hoogte van het fietspad bij de Slangeweg

Dit is een impressiebeeld nadat de werkzaamheden zijn afgerond. Het binnentalud is verbreed en de palen van het stabiliteitscherm steken 15 centimeter boven het waterpeil uit.

Planning

Dit is de algemene projectplanning. Zodra er meer informatie beschikbaar is, wordt de planning bijgewerkt.

De technische maatregelen worden in de periode januari tot en met juli 2021 uitgewerkt.

Fase 2 - Procedure omgevingsvergunning en projectplan Waterwet (oktober 2021 tot april 2022)

Fase 3 - Aanbestedingsprocedure en gunning aannemer (mei 2022 tot juli 2022)

De verwachting is dat de werkzaamheden in augustus 2022 van start gaan.

De verwachting is dat de werkzaamheden in december 2022 worden afgerond.