Voorkeursvariant maatregelen project capaciteitsuitbreiding KWA in beeld

Gepubliceerd op 3 oktober 2016

De hoogheemraadschappen van Rijnland en De Stichtse Rijnlanden zijn bezig met het project ‘capaciteitsuitbreiding KWA’. De eerste fase van dit project, de verkenningsfase, is in concept afgerond en wordt voorgelegd aan de waterschapsbesturen

De uitkomsten van de verkenning

Om de regio West-Nederland in de toekomst van voldoende zoet water te voorzien, zijn verschillende maatregelen nodig. Voor de maatregelen in de Gekanaliseerde Hollandse IJssel, de Leidsche Rijn en Oude Rijn en de Enkele Wiericke is een voorkeursvariant opgesteld. Een paar in het oog springende maatregelen zijn:

  • Het aanbrengen van een oeverbescherming langs de Oude en Leidsche Rijn
  • Het verruimen van het doorstroomprofiel van twee bruggen of het plaatsen van extra duikers vanuit de Enkele Wiericke naar de Oude Rijn bij Fort Wierickerschans
  • Het verdiepen van de gekanaliseerde Hollandse IJssel
  • Het oplossen van het knooppunt Polsbroek door het verwijderen van een stuw en het verbreden van een duiker bij de Slangeweg in Polsbroek.

Voor de maatregelen in de Lopikerwaard is nader aanvullend onderzoek nodig. Voor dit deelgebied wordt de verkenningsfase dan ook verlengd. Het nadere onderzoek bestaat onder meer uit een praktijkproef met de aanvoer van zoet water en het samen zoeken met de omgeving naar de meest geschikte oplossing.

Uit de verkenning zijn ook meerdere meekoppelkansen naar voren gekomen.

Hoe verder?

De genoemde maatregelen gaan na bestuurlijke besluitvorming door naar de planvormingsfase. Dit betekent dat het waterschap de maatregelen meer in detail gaat uitwerken. Op dat moment wordt helder  wat in de uitvoeringsfase gerealiseerd kan gaan worden. Het verder vormgeven van de plannen gebeurt uiteraard in overleg met de omgeving. De plannen worden beschreven in projectplannen. Belanghebbenden kunnen hier op inspreken.

De planning in hoofdlijnen:

  • Vaststelling voorkeursvariant                                       sept-nov 2016
  • Verlengde verkenning Lopikerwaard                         2016-2017
  • Planuitwerking voorkeursvariant                                 2017-2018
  • Uitvoering baggerwerk GHIJ/Noordergemaal          2016-2017
  • Uitvoering overige maatregelen                                  2017-2021


Meer weten?

Neem contact op met de omgevingsmanager van dit project, Marcel Wijstma, marcel.wijstma@hdsr.nl

Achtergrondinformatie over de KWA