Projectplan Lopikerwaardroute KWA+ vastgesteld

Gepubliceerd op 20 oktober 2022

Het projectplan Lopikerwaardroute ‘Maatregelen uitbreiden Klimaatbestendige Wateraanvoer Midden-Nederland’ en het bijbehorende inspraakrapport is op 18 oktober 2022 definitief vastgesteld. In het plan staat welke werkzaamheden het waterschap gaat uitvoeren in de Lopikerwaard.

Het ontwerp-projectplan heeft ter inzage gelegen van 20 mei tot en met 1 juli jl. Tijdens deze periode zijn door zeven personen zienswijzen ingediend. In het vastgestelde inspraakrapport staan de zienswijzen, de reactie daarop vanuit het waterschap en of een zienswijze heeft geleid tot aanpassingen van het projectplan.

Elders op deze pagina vindt u het definitieve projectplan, het zienswijzerapport, de bekendmaking en een link naar de projectpagina.

De plannen voor de Lopikerwaardroute

Langs de route door de Lopikerwaard zijn verschillende maatregelen nodig. Zo is het nodig om langs een groot deel van de route (in totaal 14 km) de watergang te verdiepen en te verbreden, een brug te vervangen en het aanleggen van  inlaat)duikers en bodem- en oeverbescherming. Daarnaast wordt er een nieuwe natuurvriendelijke oever aangelegd ter verbetering van de ecologische waterkwaliteit. Ook zal op één locatie een nieuwe stuw worden geplaatst om de wateroverlast in de achterliggende polder (Klein Keulevaart) te verkleinen.

In het projectplan staat welke werkzaamheden het waterschap gaat uitvoeren en de manier waarop dit gebeurt. Hierin staat ook beschreven wat de impact van de werkzaamheden is op de omgeving en welke maatregelen het waterschap wil nemen om die gevolgen te voorkomen of te beperken.

Aanleiding project

De Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA) is een systeem om in droge tijden extra water aan te voeren naar het westen van Nederland om daar de verzilting tegen te gaan. Door de klimaatverandering is er vaker en meer behoefte aan extra zoetwater. Om dat extra water aan te kunnen voeren is capaciteitsuitbreiding van de KWA nodig. De maatregelen die hiervoor nodig zijn, gebeuren binnen het project KWA+. Eén van de wateraanvoerroutes loopt door de Lopikerwaard. De werkzaamheden zijn gepland van voorjaar 2023 tot en met zomer 2024.