Het proces de afgelopen jaren

In de verkenningsfase (2016-2017) van het KWA (Klimaatbestendige WaterAanvoer)+-project is bepaald dat de capaciteitsuitbreiding langs de bestaande afvoerroute de voorkeur heeft. Op die manier is de grondbehoefte het kleinst, de waterkwaliteit van de polders het beste, wordt het watersysteem eenvoudig stuurbaar en robuust en zouden de kosten het laagst zijn omdat wordt gewerkt in en langs één watergang.

Er zijn drie oplossingsrichtingen bedacht en voorgelegd aan het gebied om de aanvoercapaciteit te vergroten. Deze bestonden uit maatregelpakketten: maximaal verbreden, verbreden en peilstijging accepteren, en verdiepen en verbreden. De verbreding in deze varianten varieerde van 15 tot 25 meter. Sterk bepalend voor de haalbaarheid van de varianten was het opbarstrisico en het draagvlak voor de benodigde maatregelen. Om de risico’s van bodemopbarsting nader te onderzoeken én samen met het gebied nadere varianten te onderzoeken met minder impact op de omgeving, is de verkenningsfase van het project verlengd.

Verlengde Verkenning

De maatregelen zijn samen met de klankbordgroep nader uitgewerkt in de zogenaamde ‘Verlengde Verkenning’ (2017-2018). Er is toen een voorkeur ontstaan voor een combinatie van verschillende maatregelen: verbreden, verdiepen, peilstijging accepteren en isoleren. Deze variant bood maatwerk aan de verschillende en soms tegenstrijdige belangen van diverse partijen. Met deze variant werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen vanuit het gebied, namelijk een zo laag mogelijke grondbehoefte, zo min mogelijk overlast door verhoogde peilen en acceptabele risico’s op opbarstende slootbodems. Dit maatwerkpakket is in maart 2018 vastgesteld als het Voorkeursalternatief.

Nader uitgewerkt

Sindsdien is het VKA nader uitgewerkt en is het nodig gebleken om op twee punten de uitgangspunten uit de (verlengde) verkenning los te losten. Zo is het op twee trajecten nodig om een (een deel van) de capaciteitsvergroting in de polder te realiseren. Dit is nabij, maar buiten de huidige aanvoerroute van de KWA (Klimaatbestendige WaterAanvoer). Daarnaast is de deelmaatregel 'isoleren' komen te vervallen.