Oevers

Het waterschap is en gaat de komende jaren ruim de helft van alle oevers langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel opknappen. Het totaal areaal aan oevers betreft circa 37 kilometer. In grote lijnen betreft het de oevers aan de zijde van het jaagpad en de oevers grenzend aan grondeigendom van andere overheidsinstanties zoals provincie en het rijk. Een groot gedeelte hiervan verkeert in slechte staat.

Het waterschap kan niet overal tegelijkertijd met het herstel van de oeververdediging aan de slag. We zijn al gestart met trajecten die er slecht aan toe zijn en gaan hier de komende jaren mee verder. Het totale vervangingsprogramma neemt een periode van circa 25 jaar in beslag. De gemeenten langs de GHIJ zijn voor een groot deel onderhoudsplichtig voor de oevers in de dorps- en stedelijke kernen.

Oevers particulier eigendom

Een aanzienlijk deel van de oevers langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) is in eigendom bij particulieren. Volgens de keur van het waterschap zijn de perceeleigenaren van oevers langs de GHIJ zelf verantwoordelijk voor de goede staat van onderhoud van de oever(s) en beschoeiing (lage oeverbekleding, bestaande uit vrijwel verticale wanden van hout, betonplaten of staal) langs hun perceel (onderhoudsplicht). Deze oevers knapt het waterschap dus niet op.

Kwaliteitskader

We werken aan een ruimtelijk kwaliteitskader voor de gehele GHIJ waarin richtlijnen worden opgenomen over inrichting van onder andere de oevers.

Contact

Vragen? Mail dan naar informatieghij@hdsr.nl.