Tussentijdse resultaten metingen peilbuizen na baggeren in proefvak Willeskop

Eind 2020 is de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel bij Willeskop over een lengte van ca 150 m1  als proef gebaggerd. Dat is gedaan, omdat agrariërs in dit gebied bezorgd zijn over de mogelijke toename van kwel in het achterland als gevolg van de baggerwerkzaamheden. Als de kwel toeneemt is er kans op wateroverlast en daarbij behorende natschade. Daarom is deze locatie als proefvak ingericht om voorafgaand, tijdens en na het baggeren metingen te doen via peilbuizen.

Meten is weten

Gekeken wordt of het baggeren invloed heeft op natte plekken en kwel in het achterland grenzend aan het gebaggerde (proef)vak. Tijdens de metingen, wordt er vier maanden niet gebaggerd op deze locatie. Blijkt uit de metingen dat er invloed is van kwel en de kwel is toegenomen. Dan gaan we kijken welke aanpassingen we verder nog in de uitvoering kunnen doen om die invloed te voorkomen.

Peilbuizen aan noord en zuidkant

Aan weerszijden van het proefvak (aan de noord- en de zuidkant van het water) zijn eind november 2020 drie peilbuizen op verschillende afstanden geplaatst. Deze peilbuizen zijn direct in werking gesteld om een goede nulmeting te verkrijgen. In de peilbuizen zijn telemetrische dataloggers geplaatst die elk uur de stijghoogte registreren. Ze verzenden de  data dagelijks naar een server, waar de gegevens uitgelezen worden.

Tussentijdse resultaten peilingen

In week 51 van 2020 heeft de aannemer het proefvak (een kleine 1.000 m3) nabij de peilbuizen gebaggerd. We concluderen naar aanleiding van de eerste resultaten van de metingen dat het baggeren (nog) geen invloed heeft.
Wel zien we in de eerste resultaten van de monitoring van de peilbuizen een piek. Maar die kunnen we verklaren als gevolg van de flinke hoeveelheid neerslag. Dat is een voorlopige conclusie, omdat het peil in de peilbuizen weer is gezakt en de gemeten waterstand fors lager is dan het peil in de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.


Zie ook