Succesvolle inloopmomenten project dijkverbetering tussen Achthoven-Oost en Hekendorp

Begin februari organiseerde het waterschap 4 inloopmomenten voor omwonenden en andere belanghebbenden voor het project dijkverbetering GHIJ-Noord. Met behulp van kaarten aan de muur hebben we de veiligheidsopgave toegelicht en de oplossingen besproken. Alle input neemt het waterschap mee om te komen tot kansrijke alternatieven.

Doel van het project

Het project dijkverbetering GHIJ-Noord heeft tot doel om het achterland nu en in de toekomst te beschermen tegen overstromen. Aan de noordkant van de gekanaliseerde Hollandsche IJssel tussen Achthoven-Oost en Hekendorp is op verschillende plekken een dijkverbetering nodig.

Bescherming van het achterland met 2 dijken of 1 dijk

Kenmerkend voor het gebied is dat er soms twee dijken parallel naast elkaar liggen: een voorlandkering langs het water en een regionale kering die iets verder van de rivier afligt. Op deze trajecten heeft het waterschap de wens om waar mogelijk terug te gaan naar 1 waterkering. Tegelijkertijd onderzoekt het waterschap de haalbaarheid voor kansen om - met het oog op klimaatverandering - meer ruimte voor water te realiseren, een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit, en meekoppelkansen vanuit de omgeving te realiseren.

Meedenken en input uit de omgeving

Niemand kent de dijk beter dan de mensen in het gebied zelf. Het waterschap wil bewoners, perceeleigenaren en andere belanghebbenden in het gebied graag betrekken en de mogelijkheid bieden om mee te denken met de oplossingen. Om deze input op te halen, organiseerde het waterschap een aantal inloopmomenten in Montfoort en Oudewater.

Tijdens de inloopmomenten werd een toelichting gegeven over de waterveiligheidsopgave en welke stappen er nodig zijn om te komen tot de beste oplossing voor de dijkverbetering. Het was fijn om elkaar weer live te spreken voor een kaart van het gebied. Er is veel kennis en informatie uitgewisseld tijdens de middagen; wensen en aandachtspunten over de oplossingen zijn gedeeld, maar ook mooie verhalen over de geschiedenis van het gebied.

Hoe nu verder?

Het waterschap heeft alle mogelijke oplossingen in beeld gebracht en beschreven in de 'Nota Bouwstenen en mogelijke oplossingen'. Deze oplossingen beoordeelt het waterschap momenteel aan de hand van een aantal criteria zoals duurzaamheid, beheerbaarheid van de dijk, impact op de omgeving en kosten. Dat leidt tot een aantal Kansrijke alternatieven en uiteindelijk tot 1 Voorkeursalternatief. We verwachten de Kansrijke alternatieven in de zomerperiode met u te kunnen delen en het Voorkeursalternatief eind 2022/begin 2023.

Het ontwerpproces in grote lijnen

Het project is opgedeeld in 3 fasen: de verkenningsfase, de planuitwerkingsfase en de realisatiefase. Momenteel bevinden we ons in de verkenningsfase, waarin we alle mogelijke oplossingen en (meekoppel)kansen inventariseren. In de tweede fase wordt het Voorkeursalternatief verder uitgewerkt en worden het Projectbesluit en de benodigde vergunningen voorbereid. In de realisatiefase worden de werkzaamheden uitgevoerd.