Pilot langshavens Willeskop deel 2

Als je een perceel hebt dat grenst aan de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ), dan kan het zijn dat u een afmeergelegenheid wilt aanleggen. Wanneer de afmeergelegenheid een inham in de oever betreft die parallel aan de vaarweg ligt, dan noemen we dit een langshaven. Voor de aanleg van langshavens heeft het bestuur specifieke voorwaarden gesteld.

Collegebesluit

Het college van de dijkgraaf en hoogheemraden heeft in september 2022 een collegebesluit genomen over de voorwaarden voor de aanleg van langshavens door particulieren. Ze mogen bijvoorbeeld niet in de weg liggen van de vaarroute of de waterkering beschadigen. Daarom is één van de voorwaarden die het college heeft gesteld dat langshavens alleen mogen worden aangelegd wanneer dit in combinatie gebeurt met onderhoud aan waterkeringen dat door het waterschap wordt uitgevoerd. Hiermee is de aanleg van langshavens een ‘meekoppelkans’. De aanleg van de havens mag alleen tegelijk met een dijkversterkingsproject worden uitgevoerd en levert een win-winsituatie op voor het waterschap aan de ene kant en inwoners van het waterschap aan de andere kant.

Pilot Willeskop

Om de kaders voor de aanleg van een langshaven te toetsen, start het waterschap met een pilot in Willeskop. Hier wordt vanaf medio 2024 aan de dijken en oevers gewerkt aan de zuidkant van de GHIJ tussen de Voorgracht in Montfoort en de Damweg in Oudewater. Aan mensen uit dit gebied met een perceel dat grenst aan de rivier wordt de vraag gesteld of zij interesse hebben in de aanleg van een langshaven. Geïnteresseerden krijgen van het waterschap een voorstel hoe de aanleg samen kan gaan met de dijk- en oeververbetering bij Willeskop. In het voorstel staan technische randvoorwaarden en uitgangspunten voor de uitvoering, juridische kaders en kaders voor de financiën en beheer en onderhoud. Deze kaders worden getoetst in de pilot en mogelijk op basis van de resultaten nog aangepast voor de toekomstige aanleg van langshavens.

Voorwaarden

Eén van de gestelde voorwaarden is dat een langshaven volledig op eigen grond moet worden aangelegd. Ook mag er maximaal één langshaven per perceel worden aangelegd en kunnen er verschillende vergunningen nodig zijn. De belangrijkste zijn:

  • Van de gemeente een omgevingsvergunning op basis van een gemeentelijk bestemmingsplan of omgevingsplan;
  • Van het waterschap een watervergunning;
  • Van de provincie een ontheffing insteekhaven en eventueel een ontheffing voor de onderdelen Soortenbescherming, Gebiedsbescherming of Houtopstanden van de Wet natuurbescherming.

Ook mag er maximaal één langshaven per perceel worden aangelegd en is er een water- en/of omgevingsvergunning nodig. De initiatiefnemer en toekomstig eigenaar is verantwoordelijk voor de aanvraag van de vergunningen. Daarnaast financiert de initiatiefnemer alle kosten die bij de aanleg van een langshaven komen kijken. De afmetingen van een langshaven staan vast: maximaal 8 meter lang en 3,25 meter breed. Deze afmeting is afgeleid van de voorwaarden uit de omgevingsverordening van de Provincie Utrecht. De toekomstig eigenaar is verantwoordelijk voor het dagelijks en vervangend onderhoud van de waterkering, het oeverwerk en toebehorende voorzieningen zoals trappen en aanmeervoorzieningen. Het waterschap is verantwoordelijk voor het buitengewoon onderhoud van de waterkering, zoals oevers en dijken.

Kosten

De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het financieren van het ontwerp en de aanleg van de langshaven. Deze financiering is onderverdeeld in kosten voor de planuitwerking en de realisatiekosten. Onder de kosten voor planuitwerking vallen onderzoeks-, ontwerp- en projectkosten. Onder realisatiekosten vallen de bouwkosten. Het waterschap draagt zelf de kosten voor de werkzaamheden aan de oever of waterkering. Deze worden niet in rekening gebracht bij de initiatiefnemer.

Vaststellingsovereenkomst

Voordat de realisatie begint, stelt het waterschap een vaststellingsovereenkomst op die door perceeleigenaar en het waterschap moet worden ondertekend. De kosten uit deze overeenkomst zijn de maximale kosten die aan de initiatiefnemer worden doorberekend. Het waterschap draagt de risico's.

De kosten van de aanvraag en goedkeuring van de water- en/of omgevingsvergunning zijn voor de initiatiefnemer. Aangezien de aanleg van een langshaven maatwerk is, variëren de kosten per perceel. Dit kan bijvoorbeeld afhankelijk zijn of het achterland hoog of laag gelegen is.

Om een indicatie te kunnen geven, heeft het waterschap een aannemer gevraagd een raming te maken. Op basis van deze raming worden de kosten op circa €25.000 tot €30.000,- geschat.

Interesse in een langshaven?

Heeft u interesse in de aanleg van een langshaven? Ga naar de webpagina van Willeskop en vul onderstaand formulier in vóór 25 augustus in.