Grondonderzoek dijken noordkant Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Gepubliceerd op 13 januari 2020

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden houdt in de gaten of de dijken in goede conditie blijven. Daarom controleert en inspecteert het waterschap de dijken regelmatig. Vanaf half januari tot eind maart 2020 voert RPS/Geonius namens het waterschap geotechnisch grondonderzoek uit aan de dijken ten noorden van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ), tussen Achthoven-Oost en de Enkele Wiericke bij Hekendorp.

Op sommige plaatsen loopt de dijk vlak langs de GHIJ. Op andere plaatsen liggen er twee dijken parallel aan elkaar. Het onderzoek vindt plaats aan beide dijken op, nabij of via percelen van derden. De betreffende bewoners zijn hierover geïnformeerd.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit landmeetkundig werk, sonderingen en grondboringen. Zo krijgt het waterschap beter inzicht in de opbouw en samenstelling van de bodem. Ook plaatst RPS/Geonius op een aantal plaatsen peilbuizen om de grondwaterstand in de dijk over langere tijd te kunnen analyseren. De landmeetkundige werkzaamheden worden te voet uitgevoerd en duren enkele minuten per punt. Een sondering neemt per locatie ongeveer twee uur in beslag. Een boring kan een volle werkdag duren. Voor het uitvoeren van sonderingen en grondboringen worden speciale voertuigen gebruikt.

Een deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd op of direct naast de openbare weg, waardoor er hinder kan ontstaan.

Vervolgstappen

­Het waterschap voert dit jaar verschillende onderzoeken uit aan de dijk, waaronder grond- en laboratoriumonderzoek. Later dit jaar worden ook objecten op of in de dijk, zoals bomen, kabels en leidingen en gebouwen, onderzocht. De resultaten van deze onderzoeken geven inzicht of er maatregelen nodig zijn aan de dijk. Zodra hierover meer bekend is, gaan we met belanghebbenden in overleg om de mogelijke verbeteropties te verkennen.


Kaart met locaties grondonderzoeken RPS/Geonius

Kaart met locaties grondonderzoeken RPS Geonius

Meer informatie

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Renate van Teeffelen van RPS/Geonius, tel 088-1300600, e-mail r.vanteeffelen@geonius.nl

Voor meer informatie over de dijken kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van het waterschap Cathelijne van Haselen, e-mail:
cathelijne.van.haselen@hdsr.nl

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden die in en rondom de GHIJ plaatsvinden? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via
www.destichtserijnlanden.nl/ghij

Foto's te gebruiken apparatuur