Vaststelling projectplan 'verplaatsen inlaat de Bree'

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat zij op 24 september 2018 het projectplan ‘Verplaatsen inlaat polder de Bree’ en het bijbehorende inspraakrapport heeft vastgesteld.

Het waterschap is verantwoordelijk voor veilige dijken, droge voeten en schoon water. Het waterschap heeft op grond van de Waterwet het projectplan vastgesteld voor het verbeteren van het watersysteem in de polder de Bree.

Het ontwerp-projectplan heeft gedurende 8 weken ter inzage gelegen van woensdag 11 juli tot en met woensdag 5 september 2018. Tijdens deze periode is er bij het waterschap één zienswijze over het ontwerp-projectplan ingediend.

Beroep

Diegene die een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-projectplan, kan binnen zes weken na bekendmaking van de vaststelling van het projectplan beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA, Utrecht.

Een beroepschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving en een afschrift van het projectplan waartegen het beroepschrift is gericht en de gronden van het beroep. Voor het indienen van beroep is griffierecht verschuldigd van € 170,- voor een natuurlijk persoon en € 338,- voor een rechtspersoon.

Inwerkingtreding

Genoemd projectplan treedt acht dagen na bekendmaking in werking.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Fernand Hoogeveen, projectleider van het ingenieursbureau, bereikbaar op telefoonnummer +3130 209 7256, e-mail fernand.hoogeveen@hdsr.nl.