Inspraak Ontwerp Peilbesluit en Raamwaterplan Bodegraven Noord van start

Gepubliceerd op 9 februari 2017

Op 24 januari 2017 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden het ontwerp peilbesluit van Bodegraven Noord vrijgegeven voor de inspraak. Een week later op 31 januari 2017 is het raamwaterplan Bodegraven Noord vrijgegeven voor de inspraak. Beide stukken liggen van 10 februari tot en met 24 maart 2017 ter inzage. Het waterschap organiseert op 13 maart een inloopavond op fort Wierickerschans (Kuiphuis) van 20:00 tot 22:00 uur.

In het ontwerp Raamwaterplan staat beschreven hoe het waterschap knelpunten in het waterbeheer in Bodegraven Noord de komende jaren wil gaan oplossen. Het waterschap is van plan hiervoor verschillende maatregelen uit te voeren, zoals het verbreden van watergangen en het aanleggen van vispassages. Het raamwaterplan loopt tot en met 2021. Gelijktijdig met het raamwaterplan is ook de inspraak gestart voor het ontwerp peilbesluit. In een peilbesluit legt het waterschap de waterpeilen vast van een begrensd gebied. In dit ontwerp worden de huidige waterpeilen vastgesteld. Belanghebbenden kunnen inspreken op de ontwerp-plannen.

Wat betekent dit voor u?

We nodigen u uit om kennis te nemen van het ontwerp peilbesluit en het ontwerp raamwaterplan Bodegraven Noord. Dit kan op het waterschapskantoor in Houten, maar ook op het KCE Evershuis in Bodegraven. Op onze website kunt u de documenten downloaden en bekijken. Hier kunt u ook nalezen hoe de stukken tot stand zijn gekomen en hoe u kunt inspreken. http://www.hdsr.nl/beleid-plannen/watergebiedsplannen/bodegraven-noord/ontwerp/ Tijdens de inloopavond op fort Wierickerschans kunt u vragen stellen en eventueel uw zienswijze indienen.

Zienswijze

Wilt u schriftelijk uw zienswijze geven op het raamwaterplan en/of het peilbesluit? Dan kunt u die uiterlijk tot en met 24 maart 2017 indienen bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, postbus 550, 3990 GJ Houten of via post@hdsr.nl. Op de website van het waterschap vindt u een reactieformulier dat u ook kunt gebruiken om in te spreken.

Na de inspraakperiode informeert het college van dijkgraaf en hoogheemraden iedereen die ingesproken heeft over de wijze waarop de inspraakreactie in het Raamwaterplan en het peilbesluit Bodegraven Noord worden verwerkt. Dit gebeurt, voordat het algemeen bestuur het plan vaststelt. Naar verwachting stelt het algemeen bestuur op 4 oktober 2017, zowel het peilbesluit als het raamwaterplan vast.


Contact

Astrid de Boer-Riebel
Projectleider

Voor meer informatie en vragen, kunt u contact opnemen met de projectleider, Astrid de Boer-Riebel.