Vaststelling gebiedsplan uitgesteld

Het gebiedsplan Linschoterwaard heeft in de periode 3 juni t/m 15 juli 2010 ter inzage gelegen. Dertig belanghebbenden hebben van de inspraak gebruik gemaakt en een zienswijze ingediend. Het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden heeft hiervan een inspraaknota opgesteld. Hierin zijn alle zienswijzen opgenomen met daarbij een reactie van het waterschap. Degenen die op het gebiedsplan hebben ingesproken, hebben het inspraakrapport ontvangen.

Op donderdag 18 november 2010 heeft de commissie Systeem, Kwaliteit en Keten (SKK) het gebiedsplan Linschoterwaard uitgebreid besproken. Tijdens deze vergadering konden belanghebbenden gebruik maken van hun spreekrecht. Er was een goede opkomst; acht personen hebben hun zienswijze mondeling toegelicht. Gevoelige onderwerpen waren het bestaansrecht van de onderbemalingen en de inrichting van peilgebied Cattenbroek in de polder Rapijnen.

Tijdens de commissie is besloten om het plan nog niet door het algemeen bestuur op 15 december 2010 te laten vast stellen. Het waterschap gaat onder andere nog in gesprek met de belanghebbenden in Cattenbroek en er wordt nader gekeken of maatwerk voor onderbemalingen mogelijk is.

De planning is om het aangepaste gebiedsplan op 27 januari 2011 weer in de commissie SKK te bespreken zodat het plan op 2 maart 2011 door het algemeen bestuur van het waterschap kan worden vastgesteld.

De eigenaren in het gebied ontvangen nog dit jaar een nieuwsbrief over de actuele stand van zaken.