Praat mee over het watersysteem in de Linschoterwaard


Op maandagavond 29 maart organiseert Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de derde informatieavond over het watergebiedsplan Linschoterwaard. De avond wordt gehouden in zalencentrum St. Joseph, Heiliglevenstraat 4 in Montfoort.
De avond begint om 20.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur.

Op maandag 29 maart staan de voorkeursmaatregelen centraal. Dit zijn concrete maatregelen voor de inrichting van het watersysteem, met als belangrijk doel het oplossen van de knelpunten. Onderwerpen die aan de orde komen zijn de concept-peilbesluiten, maatregelen om wateroverlast tegen te gaan en maatregelen voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Heeft u ideeën en wilt u meepraten over een duurzame inrichting van het watersysteem in de Linschoterwaard? Kom dan naar de informatieavond in St. Joseph in Montfoort!

Het waterschap stelt een watergebiedsplan op voor de polders in de Linschoterwaard. In dit plan beschrijft het waterschap de richtlijnen voor het waterbeheer in dit gebied, onder andere over peilbeheer en onderbemaling. Daarbij wordt niet alleen rekening gehouden met waterhuishoudkundige aspecten, maar ook met de verschillende gebruiksfuncties in het gebied, zoals landbouw, natuur en bebouwing.