Extra informatieavond over waterpeilen gebiedsplan Linschoterwaard

Op 19 mei organiseert het waterschap een extra informatieochtend over de waterpeilen in de Linschoterwaard. Deze ochtend is een vervolg op de laatste informatieavond over het gebiedsplan Linschoterweaard. De inloopochtend vindt plaats van 9.30 tot 11.30 uur in verenigingsgebouw St. Joseph aan de Heiliglevenstraat 4 in Montfoort.

Tijdens de derde informatieavond over het gebiedsplan Linschoterwaard op 29 maart 2010, bleken de voorstellen voor de waterpeilen veel vragen op te roepen. Om iedereen nogmaals in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van de voorgestelde peilwijzigingen en vragen en opmerkingen in te brengen, organiseert het waterschap een extra informatieochtend op woensdag 19 mei in Montfoort.

Op 25 mei wordt het concept gebiedsplan inspraakrijp verklaard door het college van dijkgraaf en hoogheemraden. Eventuele opmerkingen en suggesties die op 19 mei worden ingebracht, zullen voorafgaand hieraan ter kennis van het bestuur worden gebracht.

Na de besluitvorming in het college start begin juni de inspraakperiode van zes weken. Tijdens deze inspraakperiode organiseert het waterschap nog een vierde gebiedsavond