Bebouwingsonderzoeken

In het watergebiedsplan Linschoterwaard is afgesproken om in verschillende gebieden de peilen te verlagen. Het waterschap heeft de verplichting om bij peilwijzigingen, de effecten op de bebouwing te onderzoeken. Er is sprake van een peilwijziging als de aanpassing van het peil groter is dan de daling van het maaiveld. Wanneer het peil alleen wordt aangepast aan de maaivelddaling, dan heeft het waterschap deze verplichting niet. Eventueel risico van schade is in dat geval voor de woningeigenaar.

In grote delen van de Linschoterwaard wordt het peil verder aangepast dan de maaivelddaling. Meer informatie over de maaivelddalingen, de praktijkpeilen, de nieuwe peilen in het plangebied, staan in het bijlagenrapport van het watergebiedsplan.

Het komend najaar worden de watersystemen rondom de woningen die mogelijk effect kunnen hebben van peilwijzigingen ingemeten. Dat is de eerste stap. Als bekend is hoe de situatie rondom de betrokken woningen is, zal het waterschap kijken of en op welke manier er met specifieke situaties wordt omgegaan. Betrokkenen eigenaren worden hier uiteraard over geïnformeerd.

Voor enkele woningen aan de Waardsediijk en de Cattenbroekerdijk zijn de bebouwingsonderzoeken al een stap verder. De eigenaren van deze woningen krijgen hierover binnenkort nadere informatie.