Aanvullende informatie op nieuwsbrief januari 2016

Hieronder leest u aanvullende informatie over de maatregelen die in de nieuwsbrief zijn genoemd.

Gemaal Waardsedijk
De nieuwbouw van gemaal Waardsedijk, op de locatie tegenover Waardsedijk 77 in Oudewater, is van groot belang voor het watersysteem in de Linschoterwaard. Door het nieuwe gemaal hoeft niet al het water naar het noorden, via de Oude Rijn te worden afgevoerd. Het water kan ook naar het zuiden, via de Gekanaliseerde Hollandse IJssel worden afgevoerd. Het oude gemaal Snelrewaard wordt vervangen door een inlaat, zodat water vanuit de Lange Linschoten naar het nieuwe gemaal kan worden gevoerd. Bij de inlaat komt een vispassage. Hierdoor ontstaat een visvriendelijke verbinding tussen Snelrewaard en de Lange Linschoten.

Eind februari 2016 is het ontwerp voor gemaal Waardsedijk klaar en kunnen we de nog benodigde vergunningen aanvragen. De bouw van het gemaal en de aanleg van de maalvliet is gepland na de zomer van 2016 en zal rond de zomer van 2017 worden afgerond. We draaien na afronding van de bouw proef, totdat alles naar behoren werkt. Het oude gemaal Snelrewaard wordt rond de zomer van 2018 ontmanteld en vervangen door een inlaat met vispassage. De nieuwe inlaat wordt vernoemd naar de oude molen: inlaat Suyt Sydermolen. Komende jaren wordt gekeken welke functie de oude molenstomp kan vervullen in het gebied.

De vergunningsaanvraag wordt via de website van de gemeente Oudewater bekendgemaakt. Exacte data zijn nog niet bekend.

Onderbemalingen
In een onderbemaling wijkt het peil af van het geldende peilbesluit. U krijgt een vergunning voor een onderbemaling als de hoogte van het maaiveld op het specifieke perceel gemiddeld meer dan 10 cm lager is dan de maaiveldhoogte van het peilgebied. De drooglegging op dit perceel is dan te klein. In het watergebiedsplan zijn de bij ons bekende onderbemalingen opgenomen. In het watergebiedsplan is ook opgenomen welke onderbemalingen kunnen komen te vervallen. Dat is het geval als door een peilwijziging de afwijking in uw onderbemaling minder dan 10 cm is. Hebt u een onderbemaling? Dan ontvangt u de komende maanden een brief hierover van het waterschap.

Nieuwe duikers, stuwen en inlaten
In het peilgebied 14C IJsselveld zijn negen duikers vervangen. Het vervangen van deze duikers zorgt voor een verbetering van de wateraanvoer en -afvoer. Dit draagt bij aan een beter watersysteem. In 2015 is een aantal bestaande inlaten vervangen en/of geautomatiseerd. Daarnaast zijn de twee stuwen in de Dwarswetering van polder Wulverhorst vervangen door één nieuwe stuw.

Bebouwingsonderzoeken
In het peilbesluit voor de Linschoterwaard zijn de nieuwe peilen voor het gebied vastgelegd. Door maaiveldsdaling voldoen niet alle huidige peilen meer aan bijvoorbeeld de droogleggingsnorm voor landbouw. Daarom is het in een aantal peilgebieden noodzakelijk een peilwijziging door te voeren. Deze peilwijziging kan leiden tot schade aan bijvoorbeeld bebouwing. Het waterschap voert in deze peilgebieden onderzoeken uit of er risico op schade is.

Langs de Cattenbroekerdijk, de M.A. Reinaldaweg en Nieuwe Zandweg zijn al bebouwingsonderzoeken uitgevoerd. Wij informeren de eigenaren van alle onderzochte gebouwen dit jaar over de resultaten.

Gebouwen in een hoogwatervoorziening ondervinden geen schade bij verlaging van het polderpeil. Om inzichtelijk te maken welke bebouwing binnen een hoogwatervoorziening ligt, zijn in 2015 de hoogwatervoorzieningen langs de Lange Linschoten en de Waardsedijk ingemeten.

Om schade te voorkomen heeft het waterschap in het verleden hoogwatervoorzieningen rondom woningen aangelegd. Op 18 februari 2015 heeft het algemeen bestuur van het waterschap nieuw beleid vastgesteld. De kern van dit beleid is een stop op de aanleg van nieuwe hoogwatervoorzieningen door het waterschap en het terugdringen van de beheerinspanning van bestaande hoogwatervoorzieningen. De eigenaar van een woning of gebouw is in de basis zelf verantwoordelijk en moet de gevolgen van wonen in een gebied met zakkend maaiveld daarom zelf aanpakken. We nemen voor de zomer van 2016 contact met u op, om het gevolg van de nieuwe beleidsregels voor uw hoogwatervoorziening te bespreken.

Landgoed Linschoten, een bypass-operatie
Om het boezemsysteem te ontlasten wil het waterschap een bypass en waterberging op het Landgoed Linschoten aanleggen. De Lange Linschoten is nu simpelweg te smal om bij intense neerslag het water af te voeren. Uiteraard helpt de nieuwbouw van gemaal Waardsedijk al, want dan hoeft niet al het water uit de Linschoterwaard meer via de Oude Rijn te worden afgevoerd. Aanvullende oplossingen blijven echter nodig. Het verbreden van de Lange Linschoten in de bebouwde kern is te ingrijpend. Daarom is gekozen voor een bypass. Het tracé van de bypass is in concept opgenomen in het watergebiedsplan uit 2011.

Door de boezemwatergang ‘Wijken in Linschoterbos’ te verbinden met de ‘Korte Linschoten’, wordt de afvoercapaciteit van het watersysteem vergroot. Daarnaast wordt samen met het Landgoed Linschoten naar ruimte voor waterberging gezocht. Door ook nog de aanliggende percelen tijdens hoog boezemwater en dreigende calamiteiten tijdelijk onder water te zetten, kan in korte tijd veel water worden geborgen. Hierdoor wordt het boezemsysteem nog verder ontlast. De verwachting is dat de waterberging één keer in de vijf jaar nodig is. Ook wordt gekeken naar berging in de bestaande griendbossen aan de noordzijde van het gebied bij de A12.

Als duidelijk is hoe de bypass wordt aangelegd, kan ook een besluit worden genomen over de brug in de Haakdijkkade. Deze brug vormt nu een gat in de Haakdijkkade, waardoor deze waterkering niet voldoet. De twee mogelijkheden zijn het verleggen van de waterkering of het opvullen van het gat in de kering en daarmee het verwijderen van de brug. Afhankelijk van het ontwerp van de bypass kan één van beide mogelijkheden voor de Haakdijkbrug worden gekozen.


IJsselveld over de Vaart
Bewoners, agrariërs en ook het waterschap ervaren knelpunten in de aanvoer van voldoende water in de sloten van IJsselveld over de Vaart, in de hoek van de Lindeboomsweg en de Cattenbroekerdijk bij Montfoort.

Om tot een blijvende oplossing voor de problemen te komen, zijn in 2011 maatregelen vastgesteld in het watergebiedsplan. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van een nieuwe watergang en het vervangen van de huidige stuwen. Afgelopen jaar heeft een aantal gesprekken met de betrokkenen plaatsgevonden, om tot een bevredigende inrichting van het watersysteem te komen. Het doel hierbij is voldoende water voor de inwoners en een robuust onderhoudsarm watersysteem voor het waterschap.

Een nieuwe watergang achter de huizen aan de Lindeboomsweg is een technisch goede oplossing, maar vindt geen instemming bij de betrokken ingelanden. Wellicht is er een oplossing te vinden die meer instemming bij de betrokken ingelanden vindt. Het peilbesluit zal dan echter gedeeltelijk moeten worden herzien. In 2016 gaat het waterschap opnieuw in overleg met de betrokkenen.

Gemaal Noord Linschoten
Het oude gemaal Noord Linschoten is al een aantal jaren aan vervanging toe. De huidige plek van het gemaal is verre van ideaal. Het staat ingeperst tussen woningen en is slecht bereikbaar voor de onderhoudsmensen van het waterschap. Het waterschap voert onderhandelingen over de aankoop van grond voor een nieuwe locatie van het gemaal en leidt een vrijwillige kavelruil om een plek vrij te ruilen. We verwachten de kavelruil binnenkort te kunnen afronden.

Om voldoende aanvoer naar het nieuwe gemaal Noord Linschoten te waarborgen worden enkele watergangen, waaronder de Achtervliet en de Achterwetering-Noord verbreed.

Onderhoud keringen langs de Cattenbroekerdijk
Op het moment vindt langs de gehele Cattenbroekerdijk onderzoek plaats naar de onderhoudstoestand van de kering. De kering is aan de oostzijde van de Montfoortse vaart te laag en de stabiliteit wordt op dit moment onderzocht. Op 28 januari 2016 is er een informatieavond voor betrokkenen. Dan licht het waterschap toe waarom de kadeverbetering noodzakelijk is en hoe eventuele oplossingen eruit komen te zien.

Keringen voorboezem van Rapijnen
De kering is aan de beide zijden van de voorboezem te laag en de staat van onderhoud is onvoldoende. Naar verwachting moet de kering worden verhoogd en wordt een beschoeiing geplaatst. De betrokkenen worden eind januari met een nieuwsbrief geïnformeerd. Volgens de  planning worden in februari en maart keukentafelgesprekken met direct betrokkenen gevoerd.

Oevers van de Lange Linschoten
De gemeente Oudewater neemt op dit moment initiatief om de situatie rond de oevers van de Lange Linschoten te verbeteren. Om al vroeg in het verbetertraject de aard van maatregelen af te stemmen, overlegt de gemeente met het waterschap. Als wordt gekozen voor een beschoeiing, dan zullen ook met de bewoners gesprekken moeten worden gevoerd over eventuele inlaten voor hoogwatervoorzieningen en bijvoorbeeld steigers. Ook op bestuurlijk niveau is afgesproken samen te werken aan een deugdelijke oplossing.

Toetsing oostelijke oever Lange Linschoten
De komende jaren wordt een traject van de oostelijke kade van de Lange Linschoten getoetst op veiligheid (piping om precies te zijn). Daartoe wordt in de komende maanden een inmeting van deze kade uitgevoerd en worden grondmonsters van de kade genomen.

Nieuwe stuwen + vispassage Oudewater
In een groenstrook, op de grens van stedelijk naar landelijk gebied bij Oudewater, worden twee handbedienbare stuwen en enkele dammengeplaatst. De exacte locaties van de stuwen worden in overleg met de gemeente Oudewater bepaald, ook naar aanleiding van de gewenste uitbreiding van industrieterrein Tappersheul. Bij één van de stuwen wordt een vispassage geplaatst voor een visvriendelijke verbinding tussen de polder Papekop en Diemerbroek en de polder Noord Linschoten.