Start inspraak ontwerp-projectplan landgoed Kolland

Gepubliceerd op 19 mei 2016

Het waterschap gaat de waterhuishouding op landgoed Kolland verbeteren. Ter voorbereiding hierop is het nodig om een aantal stuwen en dammen op het landgoed aan te leggen. Ook moet een aantal sloten verbreed worden. Voor deze werkzaamheden heeft het waterschap een ontwerp-projectplan opgesteld. Op 27 mei 2016 start de inspraak op het plan. Belanghebbenden kunnen tot 9 juli 2016 hun zienswijze indienen.

Natura 2000

De aanleiding voor de maatregelen is dat op landgoed Kolland, in het Langbroekerweteringgebied, een aantal Natura 2000 gebieden ligt. Het gaat hier om bijzondere essenhakhoutbosjes. Deze natuur is Europees van belang en moet door het waterschap in opdracht van de provincie worden beschermd en versterkt.

De aanwezige natuur floreert het beste bij natuurlijke waterpeilen in de sloten. Die zijn in de winter hoog en de zomer lager. Ook is meer invloed van schoon kwelwater vanuit de Utrechtse Heuvelrug en de Lek gunstig, evenals een goede afvoer van overtollig regenwater.

Ook winst voor agrarische percelen

De maatregelen die het waterschap gaat treffen om de gewenste waterhuishouding mogelijk te maken zijn niet alleen goed voor de natuur: ook de agrarische percelen op het landgoed profiteren. De natuurpercelen worden uiteindelijk wat natter, de agrarische percelen worden droger. Dat komt doordat het waterschap de agrarische en de natuurpercelen huishoudkundig gaat scheiden. Zo kunnen de percelen uiteindelijk op maat bediend worden.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die in het ontwerp-projectplan zijn opgenomen bestaan uit het fysiek scheiden van de natuurgebieden en de overige (agrarische) gebieden. Dit gebeurt door het aanbrengen van peilscheidingen (dammen). Ieder natuurgebied krijgt daarnaast een eigen stuw waarmee de waterstand kan worden geregeld. Ook in het agrarisch gebied wordt een stuw aangebracht waarmee de waterstand kan worden geregeld. Om overtollig water af te kunnen voeren worden sloten gegraven en opgeschoond. Ook gaat het waterschap te kleine duikers vergroten.

Partiële herziening peilbesluit Langbroekerwetering

De in te stellen waterstanden en de effecten daarvan worden niet in dit ontwerp-projectplan beschreven, maar in de partiële herziening van het peilbesluit Langbroekerwetering. Naar verwachting is de partiële herziening van het peilbesluit in juli 2016 gereed voor inspraak.


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Koerhuis van de afdeling Waterbeheer van het waterschap, tel. (030) 634 58 37, e-mail koerhuis.aj@hdsr.nl.