Start inspraak ontwerp-peilbesluit en ontwerp-projectplan Kortrijk

Gepubliceerd op 21 januari 2021

Een nieuwe indeling van het peilgebied Kortrijk en het aanpassen van het waterpeil in het lage deel van de polder, in navolging van de bodemdaling. Dat zijn de belangrijkste wijzigingen die het waterschap voorstelt in de plannen voor de polder Kortrijk. Deze polder in de gemeente Stichtse Vecht kampt met de gevolgen van bodemdaling en is kwetsbaar voor wateroverlast.

De inspraak voor het ontwerp-peilbesluit en het bijbehorende ontwerp-projectplan start op woensdag 20 januari 2021. Donderdag 11 februari organiseert het waterschap een digitaal informatiemoment.

Tegengaan bodemdaling en wateroverlast

In het nieuwe peilbesluit staat dat het waterschap van plan is om het huidige peilgebied op te splitsen. In het lage deel, ten noordwesten van de spoorlijn Woerden-Breukelen en de snelweg A2, is het maaiveld door de bodemdaling lager komen te liggen. Het voorstel is om het waterpeil hierop aan te passen. In het hogere deel blijft het peil gelijk.

In het huidige langgerekte peilgebied is sprake van veel hoogteverschil en een aanzienlijk deel verhard oppervlak. Bij heftige buien verspreidt het water zich (te) snel van het hoge naar het lage deel van de polder. Dit kan leiden tot wateroverlast. Door het gebied opnieuw in te delen met behulp van twee nieuwe stuwen, kan het waterschap het water beter sturen. De bouw van de stuwen is beschreven in een ontwerp-projectplan ‘Stuwen Kortrijk’. Naast de stuwen komen vispassages.

De wateroverlast wordt verminderd door het water beter te verdelen en vast te houden in het hogere deel; de verlaging van het peil zorgt voor meer waterberging in de sloten in het lagere deel.

De peilaanpassing maakt ook de infiltratie van water in de bodem mogelijk. De agrariërs in het lagere deel van de polder leggen een waterinfiltratiesysteem aan, een soort ondergrondse slootjes. Doel van het systeem is de bodemdaling van het veen te remmen en daarbij ook de CO2-uitstoot te verminderen. Het zorgt ook voor een verbetering van de biodiversiteit in het gebied.

De oplossing is tot stand gekomen na een uitgebreid gebiedsproces en in nauwe samenwerking met het gebied. De maatregelen zijn onderdeel van het raamwaterplan de Tol dat in 2019 is vastgesteld.

Inspraakprocedure

Het ontwerp-peilbesluit en het ontwerp-projectplan liggen van 20 januari tot en met 2 maart ter inzage. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden reageren op de plannen. Meer informatie over hoe dit in zijn werk gaat staat op de projectpagina van het waterschap, hdsr.nl/kortrijk
Hier staan ook de plannen, de bijlagen en een inspraakformulier.

Digitaal informatiemoment

Gewoonlijk organiseert het waterschap in de inspraakperiode een gebiedsavond. Door de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is dat nu niet mogelijk. U kunt zich wel inschrijven voor een online bijeenkomst. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op de website of neem contact op met de projectleider, Marije van Bergen, T (030) 634 5700 of marije.van.bergen@hdsr.nl