Bijeenkomsten met het gebied

Bijeenkomst 5 juli 2019

In de brief van 27 juni hebben we grondeigenaren met meer dan vijf hectare grond geïnformeerd over de plannen van het waterschap om het peilbesluit voor de polders Spengen, Kockengen, Teckop, Gerverscop, Indijk en Oudeland te herzien. In de brief stond ook een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst op 5 juli. De verzending van de brief is helaas niet helemaal goed gegaan.

Nieuwe bijeenkomst in najaar 2019

Reden om in het najaar nogmaals een bijeenkomst te organiseren zodat iedereen kans krijgt om deel te nemen aan het proces. Deze grondeigenaren zijn hier van op de hoogte gesteld.

Verslag bijeenkomst 5 juli 2019

Op 5 juli 2019 is er een informatiebijeenkomst geweest voor grondeigenaren met meer dan 5 hectare. Deze bijeenkomst heeft als doel het ophalen van informatie die agrariërs hebben van het gebied. Bij de bijeenkomst waren circa 15 genodigden aanwezig. De bijeenkomst is gehouden bij 'Ontdek de Boerennatuur' – Koos en Thea Segers aan de Wagendijk 1 in Kockengen.

Eerst heeft het waterschap een presentatie gegeven waarbij allereerst het plangebied is toegelicht en waarom dit peilbesluit-proces is opgestart. Het gebied is een deel van het gebied waar eerder het gebiedsplan Kamerik-Kockengen is vastgesteld in 2007. Het waterschap heeft tijdens de presentatie teruggeblikt op het gebiedsplan uit 2007 (met bijbehorende peilbesluiten) en toegelicht waarom er een nieuw peilbesluit in voorbereiding is. Ook is verteld wat er ter voorbereiding van een peilbesluit zoal wordt gedaan (APK), wat de belangrijkste opgaven zijn (passend waterpeil en verminderen bodemdaling) en wat nodig is bij het tot stand komen van een peilbesluitproces (samen zoeken naar juiste waterpeil).

Het waterschap kan dit niet alleen en wil dit graag toetsen en samen met het gebied verkennen, middels gebiedsbijeenkomsten. Zo proberen we samen met het gebied tot een passend peil te komen.

De presentatie van de ochtend kunt u hiernaast vinden. Hier vindt u ook de onderwerpen die ter sprake zijn gekomen bij de gesprekken die we per gebied (één of meerdere polders) aan een tafel hebben gevoerd. Per tafel konden de resultaten van de analyse (APK) van het gebied worden besproken. En kon een ieder haar/zijn aandachtspunten en/of wensen delen met anderen uit het gebied en het waterschap.