Waarderingsonderzoek veenweide

Bijna 300 inwoners en bezoekers die het Groene Hart een warm hart toedragen, hebben meegedaan aan het onderzoek naar de waardering van het veenweidegebied. De onderzoekers, de gemeente Woerden en het waterschap zijn daar erg blij mee. Het aantal deelnemers is ruim voldoende om goed in beeld te brengen wat het veenweidegebied zo waardevol maakt.

Waardering voor sloten en koeien

Het blijkt dat alle groepen (bewoners, recreanten, stedelingen, agrariërs, etc.) veel waardering hebben voor het huidige landschap, met de karakteristieke weilanden, sloten en koeien.

Maar wat betekent dat als het beheer daarvan steeds duurder wordt? Hoe kun je dan het beste nieuwe ontwikkelingen ondersteunen, rekening houdend met de waardering van alle groepen?

Dialoogsessies

Over deze vragen gaan waterschap en gemeente de komende weken in dialoog met een selectie van de deelnemers aan het onderzoek. Tijdens deze sessies worden de resultaten van het onderzoek besproken en doorgepraat over hoe de belevingsaspecten op een goede manier meegewogen kunnen worden bij het zoeken naar maatregelen die nodig zijn om anders om te gaan met bodemdaling.

Advies nieuwe plannen

Deze dialoogsessies vormen de tweede fase van het onderzoek. De onderzoekers hopen dat provincie, waterschap en gemeente met het advies beter kunnen afwegen wat in het veenweidegebied behouden moet worden en waar ruimte is voor verandering. En vooral ook hoe deze organisaties, bij het opstellen van plannen of beleid, de dialoog aan kunnen gaan met het gebied over de waardering van landschap, cultuurhistorie en natuur.

Aan het onderzoek werken naast de gemeente Woerden en De Stichtse Rijnlanden ook de Vereniging Deltametropool, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Bond Heemschut mee.

Ballonvaart

Eén van de 300 deelnemers wint een ballonvaart voor twee personen boven het Groene Hart.  De winnaar van de ballonvaart wordt eind november bekend gemaakt.