Waterinfiltratie en dynamisch peilbeheer werken in Toekomstbestendige polder Lange Weide bij Driebruggen

Gepubliceerd op 18 mei 2022

Uit ervaringen van boeren en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden met het waterinfiltratiesysteem en het dynamisch peilbeheer in de polder Lange Weide bij Driebruggen, blijkt dat het waterinfiltratiesysteem goed heeft gewerkt in 2020 en 2021. Dat is één van de conclusies uit de tussenevaluatie van het project ‘Toekomstbestendige polder Lange Weide’.

In bijna de hele polder is waterinfiltratie aangelegd om de bodemdaling te remmen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Met een omvang van 310 hectare is het de grootste polder met waterinfiltratie in Nederland. Om de werking van de waterinfiltratie te optimaliseren voeren boeren en het waterschap samen dynamisch peilbeheer uit. Ook dat is uniek.

Samen leren met dynamisch peilbeheer

Samen met 28 grondeigenaren onderzoekt het waterschap de effecten van het waterinfiltratiesysteem op polderniveau en de mogelijke meerwaarde van de combinatie met een dynamisch polderpeil, in plaats van een vast polderpeil. Daarbij regelen het waterschap, de boeren in de polder en Staatsbosbeheer samen het peil, via de Begeleidingsgroep Dynamisch Peilbeheer. In drogere perioden sturen ze op een iets hoger waterpeil. In een nattere perioden verlagen ze het waterpeil. Belangrijkste vragen hierbij zijn: hoe doe je samen dynamisch peilbeheer in de praktijk en wat is het effect op de werking van het waterinfiltratiesysteem? Ook zijn de effecten van het waterinfiltratiesysteem op grondwaterstand, bodemhoogte, ecologie en waterkwaliteit gemeten.

Hogere grondwaterstand

Uit de evaluatie 2020 en 2021 blijkt dat grondeigenaren in de warme zomer van 2020 de grondwaterstand met het waterinfiltratiesysteem flink konden verhogen. In het gemiddeld normale jaar 2021 was het verschil tussen waterinfiltratiesysteem en referentie zonder waterinfiltratie, kleiner.

Praktijkervaringen

De agrariërs ervaren geen langer maai- en weideseizoen. De grasgroei lijkt in droge perioden iets hoger op percelen met een waterinfiltratiesysteem. Op de lager gelegen percelen is er sneller wateroverlast, vertrapping van greppels en plasvorming als er veel neerslag valt.

Tussentijdse resultaten

Een eerste meting van de bodemhoogte geeft verschillen aan tussen percelen

met waterinfiltratiesysteem en referentiepercelen zonder. Er is geen duidelijke verschil in de ecologie en waterkwaliteit zichtbaar als gevolg van het waterinfiltratiesysteem. Voor  deze onderdelen zijn langere meetreeksen nodig om conclusies te kunnen trekken. De metingen lopen nog enkele jaren door. Het dynamisch peilbeheer wordt ook in 2022 uitgevoerd en vervolgens geëvalueerd door de begeleidingsgroep.

Gezamenlijk initiatief

Het project is een initiatief van de Stichting Rijn & Gouwe Wiericke en het waterschap. Ook de provincie Zuid-Holland en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zijn betrokken. Het project in Lange Weide is gefinancierd vanuit het Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP3).