Grondwaterstand in Spengen flink omhoog voor weidevogels

Gepubliceerd op 8 juni 2020

Het grasland in het veenweidegebied is dit voorjaar in no-time opgedroogd, maar in Spengen staat water in de greppels. Met de drukdrainages, die zijn aangelegd bij de bedrijvenproef Sturen met Grondwater om de bodemdaling te remmen, wordt op sommige percelen extra water geïnfiltreerd voor weidevogels. Het lukt zo goed, dat de greppels al drie maanden vol water staan. Agrarisch Collectief Rijn Vecht & Venen doet onderzoek naar de weidevogels.

Voedsel voor kuikens

Naast de natte greppels is de grondwaterstand overal in het land hoger dan nodig is voor de melkveehouderij. Er wordt in plaats van min 40 centimeter, gestuurd op een grondwaterstand van min 25 centimeter onder het maaiveld, met als doel weidevogels aan te trekken. Veehouderij Blonk heeft hiervoor acht hectare land beschikbaar gesteld.
René Faber, begeleider van het onderzoek: “Met de hoge grondwaterstand verwachten we dat het voedsel voor de weidevogels en hun kuikens beter bereikbaar is. De regenwormen zitten hoger en gras maakt ruimte voor kruiden dat ook weer meer insecten oplevert. Het gewas wordt dunner en daardoor ook beter begaanbaar voor de kuikens”. Op de proefpercelen werden voor het eerst in jaren weidevogels aangetroffen. In het onderzoek wordt voornamelijk bekeken of de verwachtte effecten op het gewas en bodemleven ook echt optreden met een hoge grondwaterstand. In 2020 en 2021 wordt hieraan gemeten door het Louis Bolk Instituut. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht.

Proef in een proef

Annette van Schie, projectleider van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voor de bedrijvenproef, vindt dit onderzoek een mooie aanvulling. “Wij zijn hier werkende wijs aan de slag gegaan, zonder vooraf alle antwoorden te willen weten. We zien ook dat een andere deelnemer aan de bedrijvenproef dit voorjaar spontaan zijn land extra heeft geïnfiltreerd, omdat er heel veel grutto’s op zijn land zaten. Het is waardevol om te zien dat de drukdrainage in de praktijk breder wordt toegepast dan alleen voor het remmen van de bodemdaling”.