Subsidie voor boeren die bodemdaling in polders Vlist remmen

Gepubliceerd op 7 juli 2020

De provincie Zuid-Holland verleent ruim 1 miljoen subsidie voor het project ‘’Klimaatslim Boeren op veen in de polders bij Vlist’’. Het bedrag is bestemd voor de aanleg van waterinfiltratiesystemen. In totaal 21 boeren gaan onder begeleiding van de agrarische natuurverenigingen (ANV) Weidehof en Lopikerwaard samen de bodemdaling remmen, de waterkwaliteit verbeteren, inspelen op klimaatadaptatie en de biodiversiteit verbeteren.

De subsidie bestaat voor 50% uit EU-geld en 50% is afkomstig van het programma Klimaatslim Boeren op veen. Daarnaast investeren de boeren, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de ANV’s en de provincie Zuid Holland in biodiversiteitsmaatregelen en monitoring.   
Vanwege de voorfinanciering door de boeren, loopt er een aanvraag voor een lening bij de Rabobank. Het waterschap en de bank zetten zich in om dit mogelijk te maken.

Maatregelen

Het gaat om maatregelen in het werkgebied van De Stichtse Rijnlanden en de gemeente Krimpenerwaard, zoals meer water in droge tijden infiltreren in de percelen, verduurzaming van de melkveehouderij, een verminderde uitstoot van broeikasgassen (met name CO2), verbetering van de waterkwaliteit (verminderen nutriënten) en verhogen van de biodiversiteit (vegetatie en insecten).  De uit te voeren werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het realiseren van waterinfiltratiesystemen op ruim 350 hectare agrarische veenweidegronden. Daarnaast wordt als proef een aantal percelen verdrast/ vernat met dit waterinfiltratiesysteem om de leefomgeving voor weidevogels te verbeteren.

Aan de slag

Vorig jaar hebben de ANV’s, wethouder Jan Vente van de gemeente Krimpenerwaard en hoogheemraad Bert de Groot van het waterschap een intentieovereenkomst getekend. Tijdens de bijeenkomst zetten ook de deelnemende boeren uit het gebied hun handtekening. De handtekeningen waren nodig om de subsidieaanvraag te doen.
Jan Vente: “In Vlist werken we met boeren en waterschap aan duurzame landbouw en nemen we maatregelen tegen bodemdaling. Nu de subsidietoekenning rond is, kunnen we samen aan de slag!”
Bert de Groot sluit zich daarbij aan: “Het is mooi om te zien dat boeren op steeds meer plekken in het veenweidegebied initiatieven nemen om klimaatslim te boeren.”


Polder Vlist met molen Bon Repas