Dijken

Grondonderzoek dijk aan noordkant Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Het waterschap houdt in de gaten of de dijken langs de rivieren en de polderkaden in goede conditie blijven. Daarom controleert en inspecteert het waterschap de dijk regelmatig. Van half januari tot eind maart 2020 gaat het waterschap grondonderzoek uitvoeren aan de dijk ten noorden van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ). Het onderzoek vindt plaats aan de dijken tussen Achthoven-Oost tot aan de Enkele Wiericke bij Hekendorp.

Wat gaan we doen?

RPS/Geonius gaat grondboringen en sonderingen uitvoeren. Ook plaatst RPS/Geonius op een aantal plaatsen peilbuizen, zodat we de grondwaterstand in de dijk over langere tijd kunnen analyseren. Zo krijgen we beter inzicht in de opbouw en samenstelling van de bodem.

Wat betekent dit voor u?

De werkzaamheden worden in een aantal gevallen uitgevoerd op, nabij of via eigen terrein. Als dit voor uw terrein geldt, neemt een medewerker van RPS/Geonius contact met u op. Het waterschap vraagt u vriendelijk om medewerking. Tijdens de uitvoering van het onderzoek hoeft u niet zelf aanwezig te zijn. Als u dat wel prettig vindt, dan kan het bureau daar rekening mee houden. Uiteraard gaan de medewerkers zorgvuldig om met uw terrein of eigendommen.

Een deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd op of direct naast de openbare weg, waardoor er hinder kan ontstaan. Het bureau informeert de omgeving hier tijdig over.

Waar liggen de dijken?

Aan de noordkant van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel tussen Achthoven-Oost (aansluiting Meerndijk) tot aan de Enkele Wiericke bij Hekendorp ligt een dijk, de zogenaamde regionale kering. Deze dijk bevindt zich binnen de grenzen van de gemeenten Oudewater en Montfoort en ligt volledig op grondgebied van de provincie Utrecht. Op sommige plaatsen loopt de dijk vlak langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, bijvoorbeeld in de historische stadskernen van Montfoort en Oudewater. Op andere plaatsen ligt de dijk iets verder van de rivier af en ligt er direct langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel nog een tweede dijk. Het grondonderzoek wordt uitgevoerd aan beide dijken.

Vervolgstappen­

Het waterschap voert dit jaar verschillende onderzoeken uit aan de dijk, waaronder grond- en laboratoriumonderzoek. Later dit jaar worden ook objecten op of in de dijk, zoals bomen, kabels en leidingen en gebouwen, onderzocht. De resultaten van deze onderzoeken geven inzicht of er maatregelen nodig zijn aan de dijk. Zodra hierover meer bekend is, gaan we met belanghebbenden in overleg om de mogelijke verbeteropties te verkennen.

Meer informatie

Een kaartje met de onderzoekspunten van het grondonderzoek vindt u op de website van het waterschap, www.destichtserijnlanden.nl/ghij. Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Renate van Teeffelen van RPS/Geonius, tel 088-1300600, e-mail r.vanteeffelen@geonius.nl Voor meer informatie over de dijken kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van het waterschap Cathelijne van Haselen, e-mail: cathelijne.van.haselen@hdsr.nl ­­­­

Sondeervoertuig

Sondeervoertuig

Dit sondeervoertuig wordt gebruikt voor het onderzoek op de openbare weg.

Kaart met locaties grondonderzoeken

Kaart met locaties grondonderzoeken RPS Geonius

Mini sondeerrups

Mini sondeerrups

Deze machine wordt gebruikt voor sonderingen op terreinen die moeilijk toegankelijk zijn.

Boorstelling

Boorstelling

Deze machine wordt gebruikt voor de boringen en vervoerd met een kleine vrachtwagen.