Plannen en projecten

Werken aan water

Het waterschap plant per gemeente grotere en kleinere werkzaamheden in (bijvoorbeeld baggerwerkzaamheden of de aanleg van natuurvriendelijke oevers). Daarnaast werkt het waterschap aan grotere, langer lopende projecten als het bouwen van de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in Utrecht en andere projecten die u op deze pagina vindt.

Per gemeente

Baggeren

Het waterschap plant vooraf per gemeente in ons gebied (bagger- en andere) werkzaamheden in. Een overzicht van onze geplande werkzaamheden per gemeente: in voorbereiding of in uitvoering.

Hollandsche IJssel

Fragment kaart project GHIJ

Het waterschap gaat de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) de komende jaren opknappen. We gaan baggeren en knappen oevers en kaden op. En we ontwikkelen beleid voor ligplaatsen.

Zuivering Utrecht

Plattegrond nieuwe zuivering Utrecht

Medio 2019 moet de nieuwe zuivering in Utrecht klaar zijn. Deze wordt zo'n 30% zuiniger dan een standaardzuivering. Bovendien levert de nieuwe zuivering nauwelijks geur- en geluidsoverlast meer op voor de omgeving.

KWA

Illustratie KWA

Samenwerking met onder meer Hoogheemraadschap van Rijnland om in tijden van droogte zoet water naar het westen van Nederland te pompen.

Sterke Lekdijk

De Lekdijk

De Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven beschermt een groot deel van Midden- en West Nederland tegen overstroming vanuit de rivier. Deze dijk wordt de komende jaren versterkt.

Wateroverlast

Illustratie wateroverlast

Wat doet het waterschap om wateroverlast te voorkomen en wat kunt u zelf doen?

Veenweide

veenweide

Het waterschap wil de bodemdaling in het veenweidegebied (de Lopikerwaard en het Oude Rijngebied) vertragen, samen met alle partijen in het gebied.

Kockengen Waterproof

Dorpsgezicht Kockengen

Hoe in het zakkende Kockengen openbaar gebied op te hogen en wegen op orde te brengen?

Watergebiedsplannen

Een aantal streken in ons gebied kent een eigen watergebiedsplan (WGP). Een streek 'vraagt' om een WGP wanneer daar specifieke waterkwesties spelen. Een WGP bevat onder meer richtlijnen voor de kwaliteit van het water en houdt rekening met onder meer landbouw, natuur en bebouwing. Een watergebiedsplan resulteert in nieuwe peilbesluiten en inrichtingsplannen voor het watersysteem.

Peilbesluiten

In een peilbesluit zijn voor afzonderlijke gebieden in een streek de respectievelijke waterpeilen vastgelegd. Zo'n gebied beslaat vaak één of meerdere polders. Het waterschap is wettelijk verplicht waterpeilen vast te stellen én deze te handhaven. Peilbesluiten vormen vrijwel altijd onderdeel van een watergebiedsplan (dat op zijn beurt over een streek gaat).

Waterkoers: van zorgen voor naar samen doen

Waterkoers 2016-2021 - ons digitaal waterbeheerplan - staat voor een omslag in het denken: van 'zorgen voor' naar 'samen doen': onze mindset moet er daarbij niet langer op zijn gericht om op ons eentje zaken geregeld te krijgen, maar met relevante partijen in onze omgeving: samen werken aan het waterbeheer van de toekomst.