Realisatie Bypass Marckenburgerwetering Schalkwijk

Laatst gepubliceerd op 23 januari 2024

In het verleden heeft er wateroverlast plaatsgevonden rondom Schalkwijk en de Schalkwijkse Wetering. Daarom is de aanleg van een bypass via de Marckenburgerwetering opgenomen in het Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk.

Middels deze bypass kan overtollig water vanaf het bovenstroomse deel van de Schalkwijkse Wetering eerder afgevoerd worden naar het Amsterdam Rijnkanaal. Het doel hiervan is om het watersysteem van de Schalkwijkse Wetering klimaatrobuust te maken om zo toekomstige wateroverlast te beperken.

Twee procedures

Het project zorgt voor een aanpassing van het watersysteem. Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt een projectplanprocedure doorlopen. Doordat de maatregelen ook leiden tot aanpassingen van het peil(beheer), wordt hiervoor het peilbesluit gewijzigd. In een peilbesluit legt het waterschap de oppervlaktewaterpeilen voor een gebied vast.

De procedure van ter inzagelegging van het projectplan en de wijziging peilbesluit zijn op elkaar afgestemd.

Projectplan

Het projectplan heeft vanaf 27 juni tot en met 7 augustus 2023, zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn 4 zienswijzen ontvangen. Waarvan 3 betrekking hebben op het projectplan en 1 betrekking heeft op het wijzigen van het peilbesluit. Het definitieve projectplan met bijbehorend inspraakrapport is op 5 september 2023 door het dagelijks bestuur van HDSR gewijzigd vastgesteld.

Hieronder vindt u de documenten van het projectplan.
De link naar de officiële bekendmaking volgt binnenkort.

Wijziging peilbesluit

De ontwerp-wijziging van het peilbesluit heeft van 27 juni tot en met 7 augustus 2023, zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is één zienswijze ontvangen. De wijziging van het peilbesluit met bijbehorend inspraakrapport is op 15 november 2023 door het algemeen bestuur van HDSR gewijzigd vastgesteld. Hieronder vindt u de documenten van de wijziging.

Contact

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.
De planning kan uitlopen door externe factoren zoals Verleggen van Kabels en Leidingen en Grondtransacties.

Fase 1 - Uitvoeren variantenstudie en opstellen van het voorkeursalternatief (1e kwartaal 2021)

Status: Afgelopen

Tijdens deze periode worden er gesprekken met stakeholders gevoerd over het ontwerp-projectplan en is het mogelijk om voor betrokkenen een zienswijze aan te geven.

Nadat de zienswijze zijn geïnventariseerd, wordt het projectplan eventueel herzien. Daarna kan het project aanbesteed worden.

De verwachting is dat de werkzaamheden in het 2e kwartaal van 2024 van start gaan.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.