Realisatie Bypass Marckenburgerwetering Schalkwijk

Laatst gepubliceerd op 11 november 2020

De Schalkwijksewetering functioneert als boezem voor het Eiland van Schalkwijk. Water uit de wetering stroomt onder vrij verval naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit gebeurt via stuw Kerkeland. Bij hevige regenval kan deze boezem niet snel genoeg afvoeren en ontstaat regelmatig wateroverlast.

Wat gaan we doen?

Het waterschap gaat de bestaande Marckenburgerwetering doortrekken naar de Schalkwijksewetering. Via deze bypass is het mogelijk om  bij piekbuien, extra water af te voeren naar het Amsterdam-Rijnkanaal.

Waarom gaan we dit doen?

Bij hevige regenval kan er onvoldoende water afgevoerd worden vanuit de Schalkwijksewetering naar de Marckenburgarckenburgerwetering richting het Amsterdam Rijnkanaal. Hierdoor is er in het verleden diverse keren wateroverlast in de kern van Schalkwijk ontstaan.

Dit project maakt onderdeel uit van het ‘Watergebiedsplan Eiland van Schalkwijk’ uit 2015.

Wat is onze werkwijze?

Het waterschap start met het uitwerken van verschillende varianten voor de bypass. We gaan onderzoeken welk tracé het beste is. De uitkomst hiervan is een voorkeursalternatief.  In dit voorkeursalternatief wordt gekeken naar het functioneren van het watersysteem, beheer en onderhoud, duurzaamheid en de kosten. Na een interne beoordeling van de plannen, start het overleg met de omgeving. Samen met omwonenden en belangenorganisaties kijken we welke kansen er zijn om het tracé van de Marckenburgerwetering te verlengen. Als er akkoord is met omwonenden, organiseert het waterschap een informatieavond om de inwoners van het dorp Schalkwijk te informeren over de voorgenomen werkzaamheden.

Wie voert het werkt uit?

Op dit moment is nog niet bekend wie de werkzaamheden gaat uitvoeren. Zodra dit bekend is, wordt de informatie op deze pagina aangevuld.

Contact

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.
De planning kan uitlopen door externe factoren zoals Verleggen van Kabels en Leidingen en Grondtransacties.

Fase 1 - Uitvoeren varaiantenstudie en opstellen van het voorkeursalternatief (1e kwartaal 2021)

Tijdens deze periode worden er gesprekken met stakeholders gevoerd over het ontwerp-projectplan en is het mogelijk om voor betrokkenen een zienswijze aan te geven.

Nadat de zienswijze zijn geïnventariseerd, wordt het projectplan eventueel herzien. Daarna kan het project uitbesteed worden.

De verwachting is dat de werkzaamheden in het 3e kwartaal van 2022 van start gaan.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.