Nieuwsbrief Omgevingswet - 2023

header_nwsbrf_alg_1
2023, nummer Omgevingswet

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. In deze nieuwsbrief leest u wat dit voor u betekent. U leest meer over:

 • wat de Omgevingswet is
 • het nieuwe Omgevingsloket
 • participatie
 • waar u terecht kunt voor meer informatie

Wat is de Omgevingswet?

Vroeger stonden de regels over alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt in wel 26 verschillende wetten. Denk aan regels over milieu, bodem, water, wegen, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw. In de Omgevingswet zijn al die regels samengevoegd tot één wet.

U krijgt met de Omgevingswet te maken als:

..u iets wilt bouwen of verbouwen aan uw huis, tuin of bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan een steiger aanleggen, een boom kappen aan de waterkant of een loods bouwen in een weiland . U bent dan initiatiefnemer en moet dan uitzoeken of u een vergunning nodig heeft. Dat kan online in het Omgevingsloket.

..er iets gaat veranderen in uw omgeving, bijvoorbeeld omdat iemand anders iets wil bouwen of verbouwen. U kunt dan belanghebbende zijn. In de Omgevingswet staat wat de mogelijkheden zijn om uw mening over die plannen te geven. Dit noemen we participatie.

Vergunningen

 • Als u een vergunning heeft, dan raakt u deze niet kwijt door invoering van de Omgevingswet.
 • Heeft u vóór 1-1-2024 een vergunning aangevraagd maar nog geen vergunning gekregen? Dan behandelen we de aanvraag volgens de regels die nu nog gelden. U moet dan wel zorgen dat alle benodigde stukken op tijd zijn aangeleverd.
 • Als u na 1-1-2024 een vergunning aanvraagt dan gelden de regels van de Omgevingswet.

Kortere beslistermijn

Een snel besluit over uw aanvraag (korte procedure) is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De termijn waarbinnen de overheid een besluit neemt over uw vergunningaanvraag is maximaal 8 weken, met een mogelijke verlenging van 6 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk.  
Wanneer uw vergunningaanvraag complex is, kan het zijn dat uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.

Het Omgevingsloket

Een vergunning aanvragen kan vanaf 1 januari via het nieuwe Omgevingsloket. Dit loket vervangt drie bestaande toepassingen die tot nu toe konden worden ingezet:

 • Het Omgevingsloket online (OLO)
 • Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)
 • Ruimtelijkeplannen.nl

In het nieuwe Omgevingsloket kunt u:

 • ..zien welke regels op een bepaalde locatie gelden 
  In het onderdeel “Regels op de kaart” kunt u zien welke regels voor een bepaalde locatie gelden. Dit zijn officiële besluiten van overheden. De Regels van de waterschappen, het rijk, de provincies en gemeenten zijn straks in vragenbomen verwerkt. Die vragen moet u beantwoorden en daarmee wordt duidelijk of uw plan een kans van slagen heeft.
 • ..checken of u een vergunning nodig heeft 
  Met behulp van vragenbomen wordt inzichtelijk of, en welke vergunning-, meldings- of andere informatieplicht op een locatie geldt. Uit uw vergunningsgcheck komen één of meerdere activiteiten. Per activiteit leest u wat u moet doen.
 • .. een vergunning aanvragen of melding doen 
  Een vergunning aanvragen of een melding doen kan in het nieuwe Omgevingsloket.

Participatie

Als u een vergunning aanvraagt is het uw eigen verantwoordelijkheid om uw plannen met omwonenden en eventuele andere belanghebbenden te bespreken. We noemen dat participatie.

Participatie is niet altijd verplicht, maar het is wel een aanvraagvereiste. Dit betekent dat u moet aangeven of, en wat u aan participatie heeft gedaan, en wat u met die inbreng heeft gedaan. Op welke manier u de participatie heeft vormgegeven is een eigen keuze. Als u geen participatie heeft toegepast kunt u aangeven waarom u dat niet heeft gedaan. Bekijk de animatie over participatie op de site van het waterschap.

Bij het beoordelen van uw vergunningaanvraag kijkt uw waterschap naar:

 • Het proces: is er aan participatie gedaan?
 • De opgehaalde belangen: hoe wordt er naar het initiatief gekeken?

Op basis van die en andere inhoudelijke en financiële informatie wordt alles afgewogen en een besluit genomen.

Participatiebeleid

Weten hoe het waterschap met participatie omgaat? Vraag het via post@hdsr.nl. Vanaf april 2024 kunt u het participatiebeleid van HDSR online inzien.

Abonneren

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!

Social

Twitter   Instagram    LinkedIn     

Volg ons op social!

Reageren?

Neem contact op met de redactie

Telefoon: (030) 634 59 49 
E-mail: communicatie@hdsr.nl