Waterschappen positief over klimaatbestendige keuzes in coalitieakkoord

Gepubliceerd op 16 december 2021

Water en bodem worden sturend bij de ruimtelijke inrichting van Nederland. Dat staat in het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet en wordt goed ontvangen door de waterschappen. De klimaatbestendige, waterbewuste koers en ambitieuze plannen voor de stikstofaanpak worden door de waterschappen aangemoedigd.

Waterveilig land, voldoende zoetwater, toekomstbestendige inrichting

In het coalitieakkoord wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de rol van water voor de toekomst van Nederland. ‘Water en bodem worden sturend bij ruimtelijke planvorming. Om die reden worden waterschappen daarbij eerder betrokken en krijgt de watertoets een dwingender karakter’, valt te lezen. Dijkgraaf Jeroen Haan: ‘Het klimaat verandert en waterschappen kunnen niet meer alleen de gevolgen van klimaatverandering oplossen. Daarom is samenwerking belangrijk. Met de gehele watersector, medeoverheden en inwoners. We moeten nadenken over een waterbewuste en klimaatbestendige inrichting van ons land en ook écht actie ondernemen. Denken buiten de gebaande paden, bijvoorbeeld met drijvende woningen, benutten van gezuiverd water en tijdelijk bergen van (regen)water. Alleen zo voorkomen we zoveel mogelijk wateroverlast en kunnen we hier veilig blijven wonen, werken en recreëren.’

Veel aandacht voor klimaatadaptatie

Klimaatmitigatie en klimaatadaptatie staan hoog op de agenda van het nieuwe kabinet. Naast aandacht voor de ruimtelijke inrichting, wordt er geïnvesteerd om het Nationale Deltaprogramma te versnellen. We moeten bijvoorbeeld blijven werken aan onze dijken met het oog op steeds extremer weer. De Stichtse Rijnlanden doet dit bij de Sterke Lekdijk, op innovatieve en emissieloze wijze. Daarnaast wordt er meer groen, water en lichte oppervlakten toegevoegd in dichtbebouwd gebied. Daarmee wordt hittestress tegengaan. Als waterschap zijn we daar blij mee en stimuleren we ook bewoners om zelf met blauwe initiatieven te komen. Daarvoor is subsidie beschikbaar van het waterschap.

Aquathermie als alternatief voor aardgas

Voor het behalen van de doelen uit het klimaatakkoord gaat het in het coalitieakkoord ook over alternatieven voor aardgas. Aquathermie (warmte uit water) is daar een mooi voorbeeld van, waarbij het waterschap van grote waarde kan zijn. Dat laten we zelf al zien bij de rioolwaterzuivering in Utrecht. Het waterschap doet zelf daarnaast veel om energieneutraal te worden in 2030 en kan op deze manier ook bijdragen aan het verder realiseren van de klimaatdoelen.

Ambitieuze stikstofaanpak binnen Nationaal Programma Landelijk Gebied

In het coalitieakkoord wordt een ambitieuze stikstofaanpak gepresenteerd, wat tot uitvoering zal komen in een Nationaal Programma Landelijk Gebied. Doelen worden versneld en een transitiefonds tot 25 miljard Euro wordt aangekondigd. De waterschappen zijn blij te lezen dat het hier gaan om een samenhang van het verminderen van stikstofuitstoot en opgaven rond waterkwaliteit, klimaat en natuur. De gebiedsgerichte regionale veenweidestrategie is een mooi voorbeeld waarin opgaven samenkomen. En waar we samenwerken met boeren, inwoners en partners om onze doelen te bereiken.

Goede samenwerking noodzakelijk

Dijkgraaf Jeroen Haan is positief over de rol van water in het nieuwe coalitieakkoord, maar benadrukt wel dat dit pas een eerste stap is. ‘Het waterschap blijft natuurlijk werken aan schoon en voldoende water, veilige dijken en droge voeten. Maar het is goed om te zien dat er op landelijk niveau veel aandacht is voor water en klimaatadaptatie. Als waterschap hebben we veel kennis en uitvoeringskracht om Nederland klimaatbestendig te maken. Daarbij is een goede samenwerking tussen het Rijk en de decentrale overheden wel cruciaal. We nemen graag onze verantwoordelijkheid en staan klaar om aan de slag te gaan. Dat kan alleen met evenwichtige bestuurlijke verhoudingen, bijvoorbeeld door wetgeving te toetsen op uitvoerbaarheid. Vervolgens is een gezamenlijke aanpak in de regio noodzakelijk.’


Coalitieakkoord

Het volledige coalitieakkoord vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Waterbeheerprogramma 2022 - 2027

Benieuwd wat het waterschap doet om Nederland waterveilig te houden en bij te dragen aan de klimaatdoelen? Bekijk ons concept Waterbeheerprogramma 2022-2027.

Klimaatsignaal