Tarieven waterschapsbelasting 2021 vastgesteld

Gepubliceerd op 19 november 2020

De belasting die Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in rekening brengt, gaat voor gezinnen in 2021 gemiddeld met 2,3% procent omhoog. Dat betekent dat een gezin met kinderen en een eigen woning volgend jaar gemiddeld 7 euro meer betaalt dan in 2020. 
De tarieven zijn 18 november 2020 vastgesteld door het algemeen bestuur.

Samen werken aan uitdagingen

Het waterschap is erin geslaagd om de stijging van de tarieven beperkt te houden. Dit ondanks de uitdagingen die er zijn in het waterbeheer. Inspelen op klimaatverandering, de energietransitie en duurzaamheid zijn grote maatschappelijke thema’s waarin water een belangrijke rol speelt. Om deze thema’s op te pakken moeten en willen we samenwerken met andere overheden, organisaties en inwoners uit ons gebied. Samenwerking is nodig om overlast voor burgers en bedrijven zoveel mogelijk te voorkomen. Om de samenwerking een impuls te geven, investeren we komend jaar extra in communicatie, educatie, waterbewustzijn en relatiebeheer.

Veilige dijken, droge voeten en schoon water

Het waterschap besteedt in 2021 ruim 60 miljoen euro aan het zuiveren van het afvalwater van huishoudens en bedrijven. Iedere dag stroomt er via de riolering maar liefst 220 miljoen liter afvalwater naar de rioolwaterzuiveringen. Dit afvalwater wordt in deze zuiveringen schoongemaakt. Ook monitoren en verbeteren we de waterkwaliteit in sloten, weteringen en kanalen.
Het waterschap geeft komend jaar ongeveer 24 miljoen euro uit aan het onderhouden én versterken van de dijken, zodat ze voldoende bescherming bieden tegen overstromingen. Met een uitgekiend stelsel van gemalen en stuwen zorgen we dat het niet te nat en niet te droog wordt. Hieraan besteden we komend jaar ruim 46 miljoen euro.

Wat betekent dit voor uw aanslag waterschapsbelastingen?

De belastingen gaan het komend jaar gemiddeld met 2,3% omhoog. Hoe dit uitwerkt voor uw aanslag, hangt af van verschillende factoren. Bijvoorbeeld of u een woning huurt of in eigendom heeft, of dat u eigenaar bent van een agrarisch bedrijf. Waterschapsbelastingen bestaan namelijk uit verschillende onderdelen. Eigenaren van woningen betalen een tarief gebouwd. Dit tarief daalt, maar omdat de WOZ-waarde van gebouwen gemiddeld stijgt, stijgen de lasten voor eigenaren van gebouwen. Eigenaren van agrarische percelen en wegen betalen ook voor ongebouwde onroerende zaken. De waterschapsbelastingen voor een agrarisch bedrijf stijgen gemiddeld met 5,4%.

In onderstaande tabel staan rekenvoorbeelden met de financiële consequenties van de tarieven voor de belastingaanslagen in 2021.

Rekenvoorbeelden

Lasten 2021 Stijging in euro's
(t.o.v. 2020)
Stijging in %
(t.o.v. 2020)
Eénpersoonshuishouden met eigen woning*
(waarde € 212.200)
€ 203 € 7 3.6%
Eénpersoonshuidhouden zonder eigen woning € 153 € 5 3.5%

Méérpersoonshuishouden met eigen woning*

(waarde € 318.300)

€ 356 € 7 2.3%
Méérpersoonshuishouden zonder eigen woning € 282 € 5 1.9%
Agrarisch bedrijf*
(35 ha, waarde € 2.122.000)
€ 4.855 € 248 5.4%

*De waarden van de eigen woning en het bedrijf zijn in het rekenvoorbeeld tussen 2020 en 2021 met 6,1% verhoogd.

Waterschapsbelastingen

Het beheer en onderhoud van het watersysteem en het zuiveren van afvalwater kost geld. Het waterschap ontvangt geen geld van het Rijk of andere overheden, maar heft belasting bij de inwoners en bedrijven binnen het werkgebied.

Belastingaanslag van de BghU

Vanaf medio januari ontvangen veel huishoudens de jaarlijkse aanslag voor de waterschapsbelasting. Het innen van de belastingen van De Stichtse Rijnlanden gebeurt door de BghU, de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht.