Vanaf 1 mei 2019 nieuwe Keur van kracht

Gepubliceerd op 1 mei 2019

Het waterschap heeft haar regelgeving volledig aangepast. De nieuwe regelgeving biedt meer mogelijkheden voor inwoners, bedrijven en andere overheden om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen plannen en rekening te houden met een goede waterhuishouding. Naast de basisregels (de Keur), is ook het bijbehorende kaartensysteem (de legger oppervlaktewateren) herzien. Deze documenten lagen vorig jaar ter inzage.

Ieder waterschap legt regels om het waterbeheer in goede banen te leiden vast in de Keur. De oude Keur paste niet meer in onze veranderende wereld. We willen regels die eenvoudig zijn, kosten besparen en vooral meer ruimte bieden. Daarom heeft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een volledig nieuwe Keur opgesteld. Een ‘ja, mits-Keur’ waarin we er vanuit gaan dat mensen die plannen maken voor op of aan het water, daar verantwoordelijk mee om gaan. Dit nieuwe principe betekent overigens niet dat alles is toegestaan. Het blijft nodig om regels te stellen voor het beschermen van onder andere waterkeringen, watergangen en bijbehorende kunstwerken (waaronder stuwen en gemalen). Dit om schade aan dijken en oevers te voorkomen. Maar ook zijn er regels ter voorkoming van wateroverlast, watertekort en problemen bij afvoer en onderhoud in dit oppervlaktewater.

Nieuwe legger oppervlaktewateren 2018

Daarnaast hebben waterschappen onder meer een legger oppervlaktewateren. In de Keur is vastgelegd welke handelingen onder welke voorwaarden al dan niet zijn toegestaan in of bij waterstaatswerken in het werkgebied van het waterschap. Welke waterstaatswerken dit zijn, staat in de legger oppervlaktewateren 2018. Een legger is een verzameling van kaarten en profielen waarin de afmetingen en de onderhoudsplichtige van elke watergang, kade en dijk zijn vastgelegd. Er is een nieuwe ‘legger oppervlaktewateren 2018’. Deze legger vervangt grotendeels de ‘legger oppervlaktewateren 2012’ en treedt op 1 mei 2019 in werking. Wel blijft de legger oppervlaktewateren 2012 gelden voor de aangegeven grijze gebieden die op de leggerkaart 2018 staan.

Nieuwe Keur bekijken

De legger oppervlaktewateren en Keur (inclusief de uitvoeringsregels en beleidsregels) vormen als twee-eenheid de juridische basis voor ligging, afmeting, vorm, constructie en het beheer, inclusief toezicht en handhaving, en onderhoud van het watersysteem. Beide documenten lagen vorig jaar ter inzage. Bekijk de nieuwe Keur en legger.

Legger primaire keringen langs Neder-Rijn en Lek: gewijzigde leggerzones

Naast de legger oppervlaktewateren is de legger primaire waterkeringen gewijzigd. Om kapitaalvernietiging te voorkomen wil het waterschap nieuwe kapitaalintensieve ontwikkelingen in een zone langs de dijk langs de Neder-Rijn en Lek voorkomen, waar de dijk mogelijk versterkt moet gaan worden. Daarom is een wijziging van de legger primaire waterkeringen ter inzage gelegd. In de wijziging is sprake van wijziging van de leggerzones en de toevoeging van het profiel van vrije ruimte. Het profiel van vrije ruimte is een toetsingskader bij het verlenen van een vergunning. Dit profiel bestaat uit een zone waar aanvullende regels van toepassing zijn.


Meer informatie over de leggers

Meer informatie over de nieuwe Keur

Heeft u hulp nodig bij een vergunningsaanvraag?

Bel ons: 030 - 209 7358