Certificaat CO₂-prestatieladder

Gepubliceerd op 13 december 2023

Ons waterschap heeft zich laten certificeren op niveau 3 van de CO₂-Prestatieladder: een duurzaamheidsinstrument in Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO₂. Door het toepassen van de CO₂-prestatieladder kunnen we maatregelen nemen om de uitstoot die we zelf als organisatie veroorzaken, te verminderen. Samen met medeoverheden, marktpartijen en bewoners werkt het waterschap zo aan een duurzame toekomst.

CO₂-Prestatieladder als hulpmiddel

We berekenen elk half jaar opnieuw hoeveel CO₂ er wordt uitgestoten en stellen hierbij doelen op. Uit de berekening volgt onze footprint. Op dit moment nemen wij maatregelen door bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen op onze rioolwaterzuiveringsinstallaties, stellen wij restwarmte uit (afval)water beschikbaar, verminderen de emissie van ons wagenpark en vervangen onze benzine auto's voor elektrische en dieselauto's. Daarnaast stellen we voor om bij het afsluiten van het nieuwe energiecontract groene elektriciteit in te kopen. Na akkoord kunnen we onze voetafdruk tot 97% reduceren en de doelstelling hierop aanpassen.

Meer informatie?

Lees meer over dit instrument op onze pagina over de CO₂ -Prestatieladder.


Onze hoogheemraad Willem van der Steeg ontvangt het certificaat van Merel Aperloo- van de Geer van Normec NCK (Nederlands Certificatie Kantoor).