Vaststelling projectplan Waterberging en-doorvoer Willeskop

Gepubliceerd op 30 mei 2023

De definitieve plannen van het waterschap om een waterberging en -doorvoer te creëren in natuurgebied Willeskop zijn vastgesteld. Op het projectplan, dat van 23 januari tot 7 maart ter inzage heeft gelegen, zijn zes zienswijzen ingediend. Het waterschap heeft de plannen op een aantal punten aangepast. Zo zal het waterschap bijvoorbeeld een aantal knotwilgen herplanten. Verder zijn zorgen uitgesproken door indieners over de overlast door ganzen. HDSR heeft hier begrip voor en er wordt een overleg georganiseerd met de betrokken partijen om het ganzenbeheer passend te maken bij de inrichtingsmaatregelen.

Een watersysteem dat klaar is voor de toekomst

In het natuurgebied, dat in eigendom en beheer is van Staatsbosbeheer, kan het waterschap straks ca. 200.000 m3 water bergen op piekmomenten. Door het bestaande natuurgebied uit te breiden met een waterbergingsfunctie is het westelijk watersysteem van De Stichtse Rijnlanden klimaatbestendiger en beter voorbereid op de toekomst. Het waterschap krijgt meer mogelijkheden om het water te sturen bij wateroverlast.

Wat gaan we doen?

De plannen bestaan uit het geschikt maken van het natuurgebied Willeskop voor het bergen van water en het maken van een nieuwe doorvoerroute vanaf de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel naar de Lek. Er komen nieuwe waterinlaten, duikers en stuwen voor de aan- en afvoer van water en er vinden aanpassingen plaats aan waterkeringen voor het bergen en doorvoeren van het water in het natuurgebied. In de plannen is veel aandacht voor het versterken van de natuurwaarden. Zo komen er nieuwe natuurvriendelijke oevers en eilandjes, wordt het bestaande rietmoeras uitgebreid en is er aandacht voor het verbeteren van de waterkwaliteit.

Nieuw peilbesluit

Voor de nieuwe situatie na uitvoering, is het noodzakelijk om de veranderde waterpeilen opnieuw vast te stellen. Hiervoor loopt een aparte procedure.

Beroep

Het is mogelijk om als belanghebbende beroep in te stellen op de vaststelling van het projectplan. Meer informatie hierover staat in de formele bekendmaking.


Meer informatie

Achtergrondinformatie over het project staat op de projectpagina. Hier staan ook de contactgegevens van de omgevingsmanager.