Waterberging en -doorvoer Willeskop

Het regent vaker en harder. Delen van het watersysteem van het waterschap zijn kwetsbaar bij extreme neerslagsituaties. Om in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering doen wij onderzoek naar hoe wij ons watersysteem ook in de toekomst robuust en klimaatbestendig kunnen houden.

Wat gaan we doen?

Het project ‘Waterberging en -doorvoer Willeskop’ is hier een voorbeeld van. Daarom heeft het waterschap in 2019 een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de mogelijkheid om het natuurgebied Willeskop als waterbergingsgebied in te zetten. En om water door de Lopikerwaard af te voeren naar de Lek, om wateroverlast in het gebied zo veel mogelijk te voorkomen.

Op dit moment bevindt het project zich in de verkenningsfase. Er wordt veel onderzoek gedaan en inmeetwerkzaamheden uitgevoerd. Met de verzamelde gegevens wordt toegewerkt naar een eerste ontwerp, waaruit ook moet blijken of dit project ook daadwerkelijk uit te voeren is.

Waarom gaan we dit doen?

Doel van het project is om water te kunnen bergen in het natuurgebied Willeskop. En om water te kunnen doorvoeren naar de Lek. Dit geeft het waterschap meer sturingsmogelijkheden in extreem natte perioden en daarmee een breder handelingsperspectief bij (dreigende) wateroverlast.

Als referentie geldt het eerder gerealiseerde inrichtingsplan voor natuurontwikkelingsgebied de Hooge Boezem achter Haastrecht https://www.hdsr.nl/@14460/nieuwe-waterberging/. Dit project is voorbeeld van een succesvolle combinatie van waterberging en natuurontwikkeling in hetzelfde gebied.

Wat is onze werkwijze?

Eerst wordt het projectgebied ingemeten door de firma Siegers. Het overgrote deel van het in te meten gebied wordt lopend uitgevoerd. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt worden van o.a. een quad, een elektrisch bootje en een dienstauto.

Wie gaat het werk uitvoeren?

Het projectgebied wordt ingemeten door firma Siegers.

Cultuurhistorie

Het projectgebied heeft een uitgebreid waterhuishoudkundig verleden. Langs de huidige Korenmolenvliet heeft een voorboezem  gelegen met meerdere windmolens die het water getrapt opmaalden. Deze zijn uiteindelijk vervangen door het stoomgemaal van Benschop. Het stoomgemaal heeft rond 1985 zijn functie verloren doordat in de ruilverkaveling vier nieuwe gemalen zijn gebouwd.

Binnen het project is de ambitie uitgesproken om naast de technische uitvoering ook de belevingswaarde en cultuurhistorie te versterken.

Projectgebied

Het projectgebied omvat grofweg het natuurgebied Willeskop van Staatsbosbeheer en de boezem met kades langs de Damweg in Oudewater.

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

In de maanden juli en augustus 2020 wordt het projectgebied ingemeten door de firma Siegers.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd. Zodra dit bekend is, wordt de informatie op deze pagina aangevuld.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.