Waterberging en -doorvoer Willeskop

Het regent vaker en harder. Delen van het watersysteem van het waterschap zijn kwetsbaar bij extreme neerslagsituaties. Om in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering doen wij onderzoek naar hoe wij ons watersysteem ook in de toekomst robuust en klimaatbestendig kunnen houden.

Wat gaan we doen?

Het project ‘Waterberging en -doorvoer Willeskop’ is hier een voorbeeld van. Daarom heeft het waterschap in 2019 een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de mogelijkheid om het natuurgebied Willeskop als waterbergingsgebied in te zetten. En om water door de Lopikerwaard af te voeren naar de Lek, om wateroverlast in het gebied zo veel mogelijk te voorkomen.

Op 9 maart heeft het Algemeen Bestuur van het hoogheemraadschap het voorkeursalternatief voor dit project vastgesteld. U vindt deze bij het kopje ‘Documenten’, net als de vogelvluchtvisualisaties die van het plan en een aantal details uit het plan zijn gemaakt. Daarmee is de verkenningsfase afgerond en starten we met de planuitwerkings­fase. In deze fase werken we het voorkeursalternatief verder uit, doen we aanvullende onderzoeken en vragen we de benodigde vergunningen aan. Deze fase ronden we af met een projectplan Waterwet, welke we aan het eind van 2022 ter inzage willen leggen.

Waarom gaan we dit doen?

Doel van het project is om water te kunnen bergen in het natuurgebied Willeskop. En om water te kunnen doorvoeren naar de Lek. Dit geeft het waterschap meer sturingsmogelijkheden in extreem natte perioden en daarmee een breder handelingsperspectief bij (dreigende) wateroverlast.

Als referentie geldt het eerder gerealiseerde inrichtingsplan voor natuurontwikkelingsgebied de Hooge Boezem achter Haastrecht(opent in nieuw venster)(verwijst naar een andere website).  Dit project is voorbeeld van een succesvolle combinatie van waterberging en natuurontwikkeling in hetzelfde gebied.

Wat is er al gedaan?

In de zomer van 2020 is het projectgebied ingemeten door de firma Siegers. Het waterschap heeft in het najaar van 2020 adviesbureau Aveco de Bondt in de arm genomen om samen met landschapsontwerper Johan de Putter een (schets) ontwerp te maken voor het waterbergingsgebied en de doorvoerroute. In de winter van 2020-2021 zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd, waaronder grondboringen, ecologische en milieu onderzoeken. Voor dit project zijn ook inspectiewerkzaamheden door aannemersbedrijf Schimmel B.V. uitgevoerd aan de inlaatduiker onder de N228, vlakbij de kruising N228 / Damweg in Oudewater.

Wat is onze werkwijze?

In de zomer van 2020 is het projectgebied ingemeten door de firma Siegers. Het waterschap heeft in het najaar van 2020 adviesbureau Aveco de Bondt in de arm genomen om samen met landschapsontwerper Johan de Putter een (schets) ontwerp te maken voor het waterbergingsgebied en de doorvoerroute. In de winter van 2020-2021 zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd, waaronder grondboringen, ecologische en milieu onderzoeken. Een eerste schetsontwerp vindt u onder het kopje documenten.

Voor dit project zijn recent inspectiewerkzaamheden door aannemersbedrijf Schimmel B.V. uitgevoerd aan de inlaatduiker onder de N228, vlakbij de kruising N228 / Damweg in Oudewater.

Projectgebied

Binnen het project is de ambitie uitgesproken om naast de technische uitvoering ook de belevingswaarde en cultuurhistorie te versterken. Dit doen we door in het ontwerp zoveel mogelijk aan te sluiten bij historische water- en landschapselementen en deze waar mogelijk zichtbaar te maken. Ook grijpen we de gelegenheid aan om de natuurwaarden in het gebied te verhogen door meer variatie aan te brengen, oevers te verflauwen en water- en oevervegetatie te stimuleren.

Het projectgebied omvat grofweg het natuurgebied Willeskop van Staatsbosbeheer en de boezem met kades langs de Damweg in Oudewater. In het schetsontwerp is te zien aan welke maatregelen we denken.

Contact

Cultuurhistorie

Het projectgebied heeft een uitgebreid waterhuishoudkundig verleden. Langs de huidige Korenmolenvliet heeft een voorboezem  gelegen met meerdere windmolens die het water getrapt opmaalden. Deze zijn uiteindelijk vervangen door het stoomgemaal van Benschop. Het stoomgemaal heeft rond 1985 zijn functie verloren doordat in de ruilverkaveling vier nieuwe gemalen zijn gebouwd.

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

In de maanden juli tot en met november 2020 wordt het projectgebied ingemeten door de firma Siegers. De fase is afgerond op 9 maart 2022.

De werkzaamheden worden uitgevoerd van het 2e kwartaal 2022 tot en met het eerste kwartaal 2023.

De aanbesteding vindt plaats in het 2e en 3e kwartaal 2023.

De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats van het 4e kwartaal 2023 tot en met het 3e kwartaal 2024.

De afronding van de werkzaamaheden vindt plaats in het 4e kwartaal 2024.