Waterberging en -doorvoer Willeskop

Het regent vaker en harder. Delen van het watersysteem van het waterschap zijn kwetsbaar bij extreme neerslagsituaties. Om in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering doen wij onderzoek naar hoe wij ons watersysteem ook in de toekomst robuust en klimaatbestendig kunnen houden.

Wat gaan we doen?

Het waterschap heeft in 2019 een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de mogelijkheid om het natuurgebied Willeskop als waterbergingsgebied in te zetten. Daarnaast is er gekeken naar mogelijkheden om water door de Lopikerwaard af te voeren naar de Lek, om wateroverlast in het gebied zo veel mogelijk te voorkomen.

Waarom gaan we dit doen?

Het doel van het project is om water te kunnen bergen in het natuurgebied Willeskop en om water te kunnen doorvoeren naar de Lek. Dit geeft het waterschap meer sturingsmogelijkheden in extreem natte perioden en daarmee meer mogelijkheden om bij (dreigende) wateroverlast water maatregelen te nemen. Het waterschap heeft een vergelijkbaar project uitgevoerd bij het inrichtingsplan voor natuurontwikkelingsgebied de Hooge Boezem achter Haastrecht.  Dat project is een voorbeeld van een succesvolle combinatie van waterberging en natuurontwikkeling in hetzelfde gebied.

Wat is onze werkwijze?

In de zomer van 2020 is het projectgebied ingemeten door de firma Siegers. Het waterschap heeft in het najaar van 2020 adviesbureau Aveco de Bondt in de arm genomen om samen met landschapsontwerper Johan de Putter een (schets) ontwerp te maken voor het waterbergingsgebied en de doorvoerroute. In de winter van 2020-2021 zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd, waaronder grondboringen, ecologische en milieu onderzoeken. Voor dit project zijn recent inspectiewerkzaamheden door aannemersbedrijf Schimmel B.V. uitgevoerd aan de inlaatduiker onder de N228, vlakbij de kruising N228 / Damweg in Oudewater.

Kansen voor het gebied

Door deze werkzaamheden, ontstaan er kansen voor de cultuurhistorie en belevingswaarde van het gebied. Dit doen we door in het ontwerp zoveel mogelijk aan te sluiten bij historische water- en landschapselementen en deze meer zichtbaar te maken waar dat mogelijk is. Daarnaast gaan we in het gebied meer variatie aan brengen verhogen door onder andere oevers te verflauwen en de groei van water- en oeverplanten te stimuleren.

Voorkeursalternatief vastgesteld

Op 9 maart 2022 heeft het Algemeen Bestuur van het waterschap het voorkeursalternatief voor dit project vastgesteld. Daarmee is de verkenningsfase afgerond en starten we met de planuitwerkings­fase. In deze fase werken we het voorkeursalternatief verder uit, doen we aanvullende onderzoeken en vragen we de benodigde vergunningen aan. Deze fase ronden we af met een projectplan Waterwet. Deze willen we aan het eind van 2022 ter inzage leggen.

Projectgebied

Het projectgebied omvat grofweg het natuurgebied Willeskop van Staatsbosbeheer en de boezem met kades langs de Damweg in Oudewater.

Contact

Cultuurhistorie

Het projectgebied heeft een uitgebreid waterhuishoudkundig verleden. Langs de huidige Korenmolenvliet heeft een voorboezem gelegen met meerdere windmolens die het water opmaalden. Deze zijn uiteindelijk vervangen door het stoomgemaal van Benschop. Het stoomgemaal heeft rond 1985 zijn functie verloren doordat in de ruilverkaveling vier nieuwe gemalen zijn gebouwd.

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

In de maanden juli tot en met november 2020 wordt het projectgebied ingemeten door de firma Siegers. De fase is afgerond op 9 maart 2022.

De werkzaamheden worden uitgevoerd van het 2e kwartaal 2022 tot en met het eerste kwartaal 2023.

De aanbesteding vindt plaats in het 2e en 3e kwartaal 2023.

De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats van het 4e kwartaal 2023 tot en met het 3e kwartaal 2024.

De afronding van de werkzaamaheden vindt plaats in het 4e kwartaal 2024.