Remmen bodemdaling Meijepolder: klimaatslimme boeren leggen waterinfiltratie aan

Gepubliceerd op 8 maart 2023

In de Meijepolder Laag nabij Bodegraven zijn 11 klimaatslimme boeren begonnen met de aanleg van een waterinfiltratiesysteem. Doel van de aanleg is de bodemdaling te remmen en klimaatmaatregelen te treffen.

Boeren realiseren klimaatdoelen

In de Meijepolder Laag nabij Bodegraven (ZH) pakken 11 boeren hun rol bij de realisatie van klimaatdoelen en de verbetering van de biodiversiteit. Ook verbeteren ze de waterkwaliteit en de doorstroming van de watergang. Zij doen dit onder begeleiding van de agrarische natuurverenigingen (ANV) de Parmey en in samenwerking met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, gemeente Bodegraven en provincie Zuid- Holland. Samen leggen ze 281 hectare waterinfiltratiesysteem (WIS) aan in de Meijepolder Laag.

De aanleg van 281 ha waterinfiltratiesysteem wordt gecombineerd met de herprofilering van de Dwarswetering. Door deze hoofdwatergang te herprofileren, wordt de waterberging vergoot, de opstuwing en de wateroverlast verkleind en de biodiversiteit en de waterkwaliteit verbeterd. Hierbij wordt circa 2,5 km natuurvriendelijke oevers in de Dwarswetering aangelegd. Ook worden een aantal bruggen en bijbehorende landhoofden aangepast en/of verwijderd.

Innovatieve oplossingen

Om de grondwaterstanden jaar rond op niveau te houden is het WIS-systeem ten opzichte van eerdere projecten gericht op bodemdaling, geoptimaliseerd. Met behulp van een pompput, een drainagesysteem, zonnepanelen en een geavanceerde aansturingsapp kunnen de boeren jaar rond de grondwaterstand op hun perceel instellen. Dit zorgt voor een vermindering van de bodemdaling en draagt bij aan de CO₂ reductie. Een technisch hoogstandje, dat in deze polder wordt getest, gemonitord en eventueel doorontwikkeld wordt. Naast dit innovatieve systeem, wordt op initiatief van de deelnemers ook grote delen van de polder gescand op veeneiken die al eeuwen in de bodem zitten. Veeneiken zijn boomstronken die veel voorkomen in de veenbodems. Ze zijn soms wel duizenden jaren oud en zeer goed geconserveerd en heel hard. Daarom wordt het drainage plan aangepast op de scan en de ligging in de bodem. Zo hoeft er niet onnodig gegraven te worden in de polder en blijft het veen beter behouden.

Meten is weten

De komende maanden/jaren wordt WIS op alle voor WIS geschikte percelen in de Meijepolder aangelegd. Op de hoger gelegen klei rug wordt geen WIS aangelegd. Wel is er een stop tijdens het broedseizoen van de weidevogels. Het waterschap monitort de effecten op het grondwater en bodemdaling tijdens de uitvoering van het project en enkele jaren daarna. In dit project wordt specifiek onderzoek gedaan naar de extra watervraag van het infiltratiesysteem. Daarnaast gaan deelnemers met elkaar aan de slag over aanvullende maatregelen op het gebied van bemesting, beweiding en broeikasgasreductie in de eigen bedrijfsvoering.

Support van provincie, gemeente en waterschap

Het bottom-up initiatief van de agrariërs en de agrarische natuurvereniging de Parmey kan rekenen op support en financiële steun van de overheid. Subsidie voor deze pilot wordt grotendeels uit de impulsgelden van het Klimaatakkoord betaald. Daarnaast investeren de boeren, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de provincie Zuid-Holland en de ANV in biodiversiteitsmaatregelen, monitoring en duurzame bedrijfsvoering. Daarnaast wordt praktijkkennis benut vanuit andere polders waar wordt gewerkt aan o.a. bodemdaling in het netwerk Klimaatslim Boeren op Veen.